Aktualności

Kamil Płowik w Monitorze Prawniczym „Opłaty egzekucyjne obciążające wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego ze świadczenia pieniężnego”

Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie wniosku skierowanego przez wierzyciela przeciwko dłużnikowi nieuchronnie wiąże się z powstaniem kosztów. Organ egzekucyjny prowadzący postępowanie rozstrzyga o wysokości i sposobie ich rozliczenia wraz z ukończeniem postępowania egzekucyjnego.

Oskar Sitek i Piotr Siekierski w Rzeczpospolitej „Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości”

W razie wystąpienia stanu niewypłacalności spółki przepisy Prawa upadłościowego nakładają na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niewystąpienie z takim wnioskiem – poza możliwą odpowiedzialnością cywilną oraz ryzykiem orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego uchroni przed takimi sankcjami?

RESIST Partnerem ELSA Warszawa

Z dumą ogłaszamy, iż nasza kancelaria została partnerem ELSA Warszawa (Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa). Prawnicy RESIST chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, dlatego z wielkim zaangażowaniem wspieramy projekty studenckie.

Agata Duda-Bieniek w Kwartalniku Doradca Restrukturyzacyjny „Weryfikacja możliwości zarobkowych upadłego celem ustalenia planu spłaty wierzycieli”

W artykule Agata Duda-Bieniek poddała rozważaniom jedno z wielu zagadnień związanych z planem spłaty, a mianowicie ustalanie możliwości zarobkowych upadłego konsumenta. Sposób uregulowania tej kwestii przez ustawodawcę rodzi wiele problemów merytorycznych, które w przeważającej mierze mają wymiar praktyczny.

Agnieszka Lewandowska i Agata Duda-Bieniek w Rzeczpospolitej „Jak przeprowadzić postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianach”

Od 1 grudnia br. obowiązuje „nowe” postępowanie o zatwierdzenie układu, które przewiduje korzystne rozwiązania dla dłużnika: wstrzymanie egzekucji, możliwość utrzymania kontraktów handlowych mimo istniejącego zadłużenia. Żeby dłużnik mógł skorzystać z tych benefitów, musi dopełnić obowiązków przewidzianych dla tego postępowania.

Martyna Jędraszka w Pulsie Biznesu „Najnowsze oraz planowane zmiany legislacyjne w prawie windykacyjnym”

Jeszcze przed nadaniem projektowanym zmianom ustawy Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego ostatecznego brzmienia, warto przyjrzeć się planowanej reformie. Dlaczego? Otóż prezentowany dotychczas kolejny pomysł ustawodawcy, o ile zostanie uchwalony i wejdzie w życie, niewątpliwie wpłynie na sposób dochodzenia roszczenia i termin, w którym wierzyciel będzie obowiązany do podjęcia określonych czynności.

Agata Duda-Bieniek w Rzeczpospolitej „Najemcy zapłacą niższy czynsz w okresie lockdownu”

Nowelizacja ustawy „covidowej”, która wejdzie w życie 23 lipca 2021 r., przewiduje, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., a przez trzy miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc. Część przepisów nowelizacji ma zastosowanie do stanów prawnych przed jej wejściem w życie.

Tomasz Romanowski dla portalu prawo.pl „Zmiany dotyczące najmu lokali w galeriach handlowych opublikowane”

Prezydent podpisał nowelizację ustawy „covidowej”, która zmienia między innymi zasady przedłużania umów najmu w galeriach handlowych w związku z tymczasowym zakazem handlu. Ustawa została opublikowana 1 lipca 2021 roku w Dzienniku Ustaw nr 1192. Najemcy, którzy złożyli ofertę przedłużenia umowy, której termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r. mogą się od niej uchylić.

Martyna Jędraszka w Gazecie Prawnej „Nowelizacja przepisów Tarczy 4.0. Od 1 grudnia 2021 r. wchodzi w życie nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”

Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego – tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Agata Duda-Bieniek dla prawo.pl „Jest ustawa – uproszczona restrukturyzacja dłużej”

Prezydent podpisał 9 czerwca br. ustawę z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Wydłuża ona okres obowiązywania przepisów dotyczących uproszczonej restrukturyzacji oraz przesuwa termin wdrożenia w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ale ustawodawca wprowadził też szereg innych zmian – pisze Agata Duda-Bieniek, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

Oskar Sitek w Pulsie Biznesu „Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na zobowiązania dłużnika”

Znajomość przedsiębiorstwa, a także znajomość skutków postępowania restrukturyzacyjnego, umożliwia profesjonalną i odpowiedzialną odpowiedź na pytanie: czy zawarcie układu z wierzycielami pociągnie za sobą wyjście z sytuacji kryzysowej? Jeśli dłużnik ma dobrze przygotowany program naprawczy, posiada zdolności pozyskania kapitału obrotowego, a trudności finansowe są krótkotrwałe (zwykle wynikające z jednostkowych zdarzeń) można przewidywać, że do zawarcia układu wystarczające będzie przeprowadzenie restrukturyzacji w jego najprostszych formach.

Tomasz Romanowski w Pulsie Biznesu „Pandemia a wynagrodzenia wykonawców realizujących zamówienia publiczne”

Ogłoszona w dniu 31 marca 2020 roku ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1842 t.j.) przewiduje szereg rozwiązań odnoszących się do zamówień publicznych.

Wywiad z Agatą Dudą-Bieniek na portalu prawo.pl „80 procentowa obniżka czynszów w galeriach handlowych coraz bliżej”

Uchwalona 20 maja przez Sejm ustawa przewiduje, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., a przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc. Czy to regulacja korzystna dla najemców? Czy Senat nie ulegnie naciskom galerii handlowych? – zastanawia się Agata Duda-Bieniek, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

Agnieszka Lewandowska dla portalu gazetaprawna.pl „Powierzchnia lokalu w umowie deweloperskiej a realna powierzchnia. Jakie są prawa konsumenta”

Rzeczywista powierzchnia lokalu wybudowanego przez dewelopera wielokrotnie odbiega od powierzchni projektowanej w umowie deweloperskiej. Na skutek powyższego nabywca otrzymuje albo mniejsze mieszkanie od przewidzianego umową albo zmuszony jest do dopłaty za zwiększony metraż. Dopłaty te mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takie działanie dewelopera może naruszać prawa konsumenta, ale nie zawsze.

Szkolenia w ORA „Rola pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym” prowadzą Oskar Sitek, Piotr Rezanko i Piotr Kieloch

W dniach 25 i 27 maja 2021 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie organizuje szkolenia online „Rola pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym” w ramach bloku „Praktyczne aspekty i zastosowanie przepisów prawa gospodarczo-handlowego – prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne”. Wykłady i zajęcia warsztatowe poprowadzą adwokat Oskar Sitek, adwokat Piotr Rezanko oraz adwokat i doradca restrukturyzacyjny Piotr Kieloch.

Nie każda sprzedaż dokonana przez dłużnika jest karalna

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie jednemu z warszawskich przedsiębiorców reprezentowanym przez adwokata Oskara Sitka, postawiła zarzut tego, że będąc niewypłacalny, wykonując opracowany przez zarządcę (ustanowionego przez sąd) w postępowaniu sanacyjnym plan restrukturyzacyjny sprzedał małowartościowe i generujące stałe koszty ruchomości czym uszczuplił zaspokojenie swoich wierzycieli, tj. o czyn z art. 300 § 2 k.k.

Poręczenie za zapłatę weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie umowy pożyczki nie stanowi poręczenia z tytułu umowy pożyczki – Agnieszka Lewandowska dla Dziennika Gazety Prawnej

Banki, udzielając pożyczek i kredytów, oczekują ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń spłaty np. w postaci poręczenia cywilnego oraz poręczonego weksla in blanco. Praktyka wskazuje, że poręczyciele często nie dostrzegają różnicy w udzielonych poręczeniach, a w konsekwencji traktują ustanowione poręczenia jako jedno poręczenie spłaty pożyczki lub kredytu – pisze radca prawny Agnieszka Lewandowska w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jak małżonkowie odpowiadają za wspólnie zaciągnięte długi? – Oskar Sitek dla Dziennika Gazety Prawnej

Podstawową zasadą prawa zobowiązań jest obowiązek dłużnika zapłaty długu (art. 353 Kodeksu cywilnego). Co w sytuacji, gdy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim? Otóż za własne długi małżonek odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. Natomiast za długi, które małżonkowie zaciągnęli wspólnie, każde z nich odpowiada swoim majątkiem osobistym oraz oboje majątkiem wspólnym, o czym stanowi art. 370 Kodeksu cywilnego. Wówczas wierzyciel może żądać spłaty długu w całości lub w części, od wszystkich małżonków łącznie lub od każdego z osobna – pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Oskar Sitek – adwokat, partner.

Agata Duda-Bieniek i Michał Dudziński w Rzeczpospolitej „Łatwiej ogłosić upadłość, ale trudniej uzyskać oddłużenie”

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć teraz każdy, kto jest niewypłacalny, a więc nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące – nawet jeśli doprowadził do stanu niewypłacalności w sposób świadomy – piszą w Rzeczpospolitej Agata Duda-Bieniek, radca prawny i Michał Dudziński, adwokat.

Koronawirus a klauzula REBUS SIC STANTIBUS zakazy podejmowania działań zmierzających do realizacji gwarancji bankowych z tytułu wykonywania umów najmu

Prawnicy RESIST pracowali w ostatnim czasie nad wnioskami o zabezpieczenie roszczeń o zakazanie podejmowania działań zmierzających do realizacji gwarancji bankowych z tytułu wykonywania przez Klienta Kancelarii umów najmu lokali. Każda ze spraw dotyczyła skutków ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i wpływu ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Prawnicy RESIST obsługują jedną z największych upadłości w Polsce w 2019 roku

W ostatnim czasie ukazał się po raz pierwszy, ale jak zapowiadają autorzy, nie ostatni raport dotyczący postępowań upadłościowych, przygotowany przez firmę MGBI Sp. z o. o. Raport pn. Postępowania upadłościowe. Raport 2020 prezentuje największe postępowania upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w 2019 r. Kancelaria Resist zapewnia obsługę prawną syndykowi przy jednej z największych upadłości opisanych w raporcie.

Klauzula REBUS SIC STANTIBUS

Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił stanowisko prawników RESIST dotyczące możliwości ingerencji sądu w treść umowy najmu na podstawie przyjęcia, że miała miejsce nadzwyczajna zmiana stosunków i należy zastosować tzw. klauzulę rebus sic stantibus.

Sąd podzielił pogląd prawników RESIST dotyczący interpretacji przepisów ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r.

Sąd II instancji dokonując wykładni przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), w całości podzielił pogląd prawników RESIST, iż do spraw wszczętych w elektronicznym postępowaniu upominawczym po 7 listopada 2019 r. a jednocześnie przed 7 lutego 2020 r. należy stosować przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

WAŻNY WYROK NSA – sposób wykładni art. 116 § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lutego 2020 roku dotyczącym Klienta Kancelarii, uwzględnił zarzut podniesiony w skardze kasacyjnej wniesionej przez partnera Kancelarii – adwokata Oskara Sitek oraz radcę prawnego Magdalenę Zdanowską, orzekając, że prawidłowa wykładnia 116 § 1 pkt 1 lit. b Ordynacji Podatkowej prowadzi do wniosku badanie przesłanki winy niezłożenia wniosku we „właściwym terminie” powinno następować również w przypadku, gdy wniosek o upadłość został uznany za spóźniony.

Prawnicy RESIST w ramach pakietu pomocowego COVID RESPONSE oferują firmom dotkniętymi skutkami pandemii i zagrożonym niewypłacalnością pomoc we wdrożeniu wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych lub finansowych.

Biznes nie był wcześniej gotowy na SARS-CoV-2, a wszystkie modele i przewidywania dotyczące planów rozwoju firm nie są już nawet szacunkami, a danymi historycznymi. Im szybciej sobie to uświadomimy, tym sprawniej wypracujemy nowe modele i mapy dalszego postępowania. Tym trafniej zdiagnozujemy źródło problemów i spowolnimy ich rozwój.

Sąd upadłościowy podzielił pogląd prawników RESIST dotyczący znaczenia listy wierzytelności, sporządzonej w postępowaniu upadłościowym po umorzeniu tego postępowania.

Syndyk, reprezentowany przez prawników RESIST z Praktyki Upadłościowej wygrał istotny spór co do znaczenia zatwierdzonej listy wierzytelności (sporządzonej w toku postępowania upadłościowego, które zostało umorzone) dla kolejnego postępowania upadłościowego prowadzonego wobec tego samego przedsiębiorcy.

Korzyści i ograniczenia restrukturyzacji sądowej w dobie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na stan polskiej i światowej gospodarki, stanowiąc istotne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców z niemalże każdej branży. Utrata dotychczasowych źródeł przychodów, konieczność finansowej obsługi inwestycji, z których nie można czerpać zysków, zatory płatnicze – problemy mogą być różne, lecz ich mianownik jest wspólny. Jest to brak wystarczającej ilości środków pieniężnych. W obliczu tych trudności, przedsiębiorcy powinni podjąć zdecydowane kroki, aby chronić swój biznes przed utratą płynności finansowej, a w konsekwencji niewypłacalnością i upadłością.

Doradzaliśmy Spółce wiodącej w branży sprzedaży odzieży segmentu premium w strategicznym dla jej dalszego rozwoju postępowaniu restrukturyzacyjnym, dotyczącym zadłużenia przekraczającego 22 mln zł.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali swojemu wieloletniemu klientowi, grupie spółek, z branży odzieżowej przy przeprowadzeniu strategicznej dla jego rozwoju restrukturyzacji sądowej, zadłużenia przekraczającego 22 mln zł. Zakończenie procesu restrukturyzacji przyjętym układem pozwoliło kontynuować prowadzoną od 28 lat sprzedaż na terenie całego kraju bez potrzeby finansowania bankowego.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych w czasie pandemii koronawirusa.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych, m.in. opracowując dedykowany im kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w II półroczu 2020 roku. Jednocześnie jesteśmy przygotowani na udzielenie koniecznego wsparcia we wszystkich aspektach działalności najemcy takich jak renegocjacja kontraktów czy pomocy przy stosowaniu rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy Antykryzysowej.