Aktualności

Magdalena Zdanowska i Agata Duda-Bieniek w Rzeczpospolitej „Co się dzieje ze znakami towarowymi upadłego przedsiębiorcy?”

Znaki towarowe nie wygasają z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Postępowanie upadłościowe ma jednak wpływ na wynikające z nich prawa. Istotne jest to, czy upadły jest właścicielem znaku towarowego, jego licencjonodawcą, czy licencjonobiorcą.

1. Czy znak towarowy wchodzi do masy upadłości?

Tak, z dniem ogłoszenia upadłości cały majątek upadłego staje się masą upadłości. W jej skład wchodzi wszystko, co ma charakter majątkowy i może być spieniężone w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Masa upadłości obejmuje zatem nieruchomości, ruchomości, wierzytelności oraz inne prawa majątkowe (szerzej na temat składu masy upadłości pierwszej części cyklu – „Likwidacja masy upadłości. Kto ma prawa do know-how i domen internetowych?”).

W skład masy upadłości wchodzą także prawa wynikające z przepisów o własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe. Znak towarowy w upadłości może się pojawić w masie upadłości co do zasady w trzech konfiguracjach. W pierwszej z nich upadły jest podmiotem uprawnionym z rejestracji i używa znaku towarowego zarejestrowanego przez siebie albo znaku, co do którego wcześniej nabył prawo wyłączne. W drugim przypadku – znak został licencjonowany innemu podmiotowi przez upadłego. W trzeciej sytuacji – upadły licencjonował od kogoś znak towarowy przed ogłoszeniem upadłości.

2. W jaki sposób i gdzie można zweryfikować czy w skład danej masy upadłości wchodzi znak towarowy? W jakich sytuacjach znak towarowy może być składnikiem masy upadłości?

Informatyzacja postępowań upadłościowych wprowadziła z dniem 1 grudnia 2021 roku Krajowy Rejestr Zadłużonych, w którym możliwe jest wyszukiwanie poszczególnych składników masy upadłości. Po uzupełnieniu parametrów poszukiwanego składnika na stronie Portal publiczny KRZ – Wyszukiwanie składników masy upadłości (ms.gov.pl) możliwe jest sprawdzenie w jakich postępowaniach upadłościowych znaki towarowe są składnikiem masy upadłości.

3. W jaki sposób dokonuje się wyceny znaku towarowego?

Wyceny znaku towarowego dokonuje biegły sądowy, działający na zlecenie syndyka. W toku dokonywania tej wyceny biegły bierze pod uwagę takie czynniki jak np: