Aktualności

Inwestor nie zapłaci podwójnie za roboty budowlane – wyrok na korzyść spółki z grupy TUF RE

Zastosowanie mechanizmu uzależniającego zapłatę wynagrodzenia wykonawcy przez inwestora od częściowych rozliczeń wykonawcy z podwykonawcą może ograniczać zakres odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy. Składanie przez podwykonawcę nieprawdziwych oświadczeń o niezaleganiu przez wykonawcę z płatnościami nie może skutkować uzyskaniem przez podwykonawcę dodatkowych korzyści względem inwestora.

Ponadto, roszczenie podwykonawcy wobec inwestora nie powinno obejmować wynagrodzenia za prace wykonane w okresie wykraczającym poza treść umowy podwykonawczej. Granice odpowiedzialności inwestora wyznacza treść umowy, która została przez niego zaaprobowana. Inwestor nie może odpowiadać w zakresie modyfikacji i odstępstw od pierwotnej umowy, na które nie wyraził zgody.

Odpowiedzialność inwestora można limitować poddając badaniu, do jakich robót podwykonawca przystąpił przed datą zgłoszenia podwykonawcy inwestorowi oraz w jakiej relacji względem składników wynagrodzenia wykonawcy pozostają należności przewidziane dla danego podwykonawcy. Górny pułap solidarnej odpowiedzialności inwestora wyznacza bowiem konkretne wynagrodzenie wykonawcy za poszczególne, wyodrębnione rodzajowo roboty.

Powyższe stanowisko RESIST Rezanko Sitek podzielił Sąd Okręgowy w Warszawie i 11 grudnia 2023 r. wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta TUF RE zajmującego się działalnością deweloperską retail parków. Sąd w całości oddalił powództwo podwykonawcy w sporze dotyczącym rozliczenia budowy pasażu handlowego.

Orzeczenie stanowi potwierdzenie, że podwykonawca powinien wykazywać się aktywną dbałością o ochronę własnych interesów, zarówno na etapie jego zgłoszenia inwestorowi przez wykonawcę, jak i realizacji zobowiązań z umowy podwykonawczej – z uwzględnieniem treści umowy o generalne wykonawstwo. Naruszenie przez podwykonawcę obowiązków umownych, np. co do częstotliwości rozliczeń z wykonawcą, może pozbawić podwykonawcę możliwości skutecznego dochodzenia solidarnej zapłaty wynagrodzenia od inwestora.

Wygrana sprawa stanowi kolejny krok w rozwoju specjalizacji Kancelarii w zakresie sporów budowlanych. Z satysfakcją spoglądamy na miniony rok, który pozwolił nam zmierzyć się z interesującymi zagadnieniami prawnymi i wykorzystać zebrany kapitał wiedzy z korzyścią dla naszych Klientów. Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych wyzwań w nachodzącym roku.

Sprawę prowadzili: adwokat Piotr Kieloch oraz radca prawny Agnieszka Lewandowska przy wsparciu aplikantki radcowskiej Elwiry Bieleckiej.