Aktualności

Kancelaria RESIST Rezanko Sitek doradzała spółce z branży przetwórstwa spożywczego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki

Projekt miał charakter wielowymiarowy. Nasze zaangażowanie oprócz przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentowaniu Klienta w toku postępowania, obejmowało także zastępowanie spółki we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych z udziałem Klienta, przeprowadzenie reorganizacji zatrudnienia oraz restrukturyzacji kosztów operacyjnych. Doradzaliśmy także w negocjacjach dotyczących wszelkich aspektów prawnych dzierżawy przedsiębiorstwa oraz przygotowaliśmy całość dokumentacji transakcyjnej, a także ubezpieczeniowej w zakresie, w jakim było to konieczne dla uzyskania zgód instytucjonalnych wierzycieli hipotecznych na zawarcie umowy dzierżawy. W ramach umowy dzierżawy strony ustaliły także zasady, na których inwestor zabezpieczył środki na uruchomienie oraz zwiększenie wydajności linii produkcyjnych wszystkich zakładów, co wpisało się w cel Klienta, którym jest uzyskanie możliwie najlepszej ceny sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym. Wypracowany model współpracy Klienta z bankami, inwestorem oraz nadzorcą sądowym pozwolił sprawnie doprowadzić do ogłoszenia upadłości firmy, która dzięki zawartym umowom inwestycyjnym została zabezpieczona finansowo w całym toku postępowania.

Bardzo dziękujemy zarządowi oraz właścicielom spółki za okazane zaufanie, a także wszystkim członkom zespołu Kancelarii RESIST za wkład i zaangażowanie w całość postępowania o ogłoszenie upadłości, które w zeszłym tygodniu zakończyło się wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz potwierdzeniem przez syndyka skuteczności zawartych z inwestorem umów, które w niezmienionym kształcie będą dalej wykonywane.

Dzierżawa przedsiębiorstwa na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości zawsze niesie za sobą ryzyka związane z zasadami wzajemnych rozliczeń, w tym kaucji lub nakładów na majątek upadłego. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać spółkę przy negocjowaniu i zawieraniu umów dotyczących majątku upadłego, których część, za zgodą syndyka, weszło w życie dopiero po ogłoszeniu upadłości. Dało to możliwość pozyskania większego finansowania na uruchomienie wszystkich zakładów, wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Wierzymy, że struktura transakcji oraz utrzymanie zakładów w ruchu pozwoli na uzyskanie lepszej ceny sprzedaży przedsiębiorstwa na etapie właściwego postępowania upadłościowego. Potwierdzeniem sukcesu jest także złożenie przez inwestora ofert na nabycie wszystkich należących do spółki zakładów oraz faktycznym pokryciu przez niego znacznej części kosztów postępowania upadłościowego.

Z ramienia Kancelarii prace nad projektem prowadzili: adwokat Piotr Kieloch i adwokat Oskar Sitek, których wspierali radca prawny Agata Duda-Bieniek oraz aplikant adwokacki Kacper Łada.