4. Postępowanie w przedmiocie wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego

Stosowanie środków przymusu przez sędziego-komisarza jest niezależne od procedury wprowadzenia syndyka w posiadanie majątku upadłego. Obie procedury oczywiście się nie wykluczają, mogą występować jednocześnie. Wprowadzenie syndyka w posiadanie majątku upadłego dokonuje się poprzez przymusowe wydanie ruchomości (w tym dokumentów) bądź nieruchomości będących w posiadaniu upadłego do rąk syndyka masy upadłości. Syndyk przedmiotową procedurę powinien wszcząć, gdy upadły nie wykonuje obowiązku określonego w art. 57 ust. 1 P.U.

Organem obowiązanym do realizacji wniosku syndyka w przedmiocie wprowadzenia w posiadanie majątku upadłego jest komornik sądowy. Syndyk wniosek kieruje do komornika sądowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku podlegającego wydaniu. Komornik sądowy działa na podstawie art. 1041 k.p.c. – w przypadku ruchomości oraz art. 1046 k.p.c. – w przypadku nieruchomości.

WAŻNE!

Jeśli składniki majątku podlegające wydaniu znajdują się w posiadaniu osoby trzeciej, procedura określona w art. 174 ust. 1 P.U. nie może być stosowana. W takiej sytuacji syndyk winien uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko osobie trzeciej a następnie skierować wniosek egzekucyjny do komornika – już nie na podstawie art. 174 ust. 1 P.U. lecz bezpośrednio na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Podstawą faktyczną dokonania czynności określonych w art. 174 ust. 1 P.U. jest napotkanie przez syndyka przeszkód ze strony upadłego w objęciu jego majątku. Przepisy prawa nie definiują tej przesłanki. Racjonalne wydaje się przyjęcie, iż będą to wszelkie przeszkody ze strony upadłego lub osoby trzeciej uniemożliwiające faktyczne objęcie posiadania majątku przez syndyka. We wniosku syndyk wskazuje na te przeszkody w formie oświadczenia. Do wniosku o wprowadzenie w posiadanie syndyk załącza postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o powołaniu syndyka bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Postanowienie nie musi być prawomocne bowiem jest ono skuteczne i wykonalne z dniem wydania.