Prawo spółek i doradztwo transakcyjne

Kancelaria RESIST zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz specjalistyczne doradztwo przy projektowaniu oraz finalizowaniu kontraktów, transakcji kapitałowych i procesów inwestycyjnych.


Cieszymy się zaufaniem Klientów z różnych gałęzi gospodarki, którzy pozostają z nami w stałej współpracy od wielu lat. W realizacji zamierzeń biznesowych wspieramy podmioty krajowe i zagraniczne. Świadczymy również pomoc prawną dla fundacji, stowarzyszeń oraz funduszy.

Doradzamy w zakresie projektowania i negocjowania umów, potrzebnych do sformalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej. Mamy duże doświadczenie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych Klientów.

Kancelaria RESIST przygotowuje oraz uczestniczy w procesie nabywania i zbywania spółek oraz przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach w toku podejmowania i realizacji projektów konsorcjalnych oraz joint venture, w tym z wykorzystaniem spółek celowych, doradztwem przy nabyciu lub zakładaniu i rejestracji spółek SPV

Do każdej sprawy podchodzimy kompleksowo. Przygotowujemy propozycje działań mających realizować cel Klienta, wyjaśniamy ich potencjalne skutki i udzielamy odpowiednich rekomendacji. Zwracamy szczególną uwagę na identyfikowanie i minimalizowanie wszelkich ryzyk transakcyjnych. Zapewniamy również – przy wsparciu doradców podatkowych – miarodajne zabezpieczenie kwestii podatkowych.

Obsługa spółek - ikonaBieżąca obsługa spółek

W ramach bieżącego doradztwa z zakresu prawa spółek kancelaria RESIST oferuje między innymi:

 • zakładanie spółek, ich przekształcanie, łączenie i likwidację, a także zakładanie oddziałów i przedstawicielstw spółek,
 • tworzenie innych niż spółki podmiotów prawnych, w tym fundacji i stowarzyszeń,
 • bieżąca obsługę prawna podmiotów gospodarczych, w tym pomoc prawną w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, umarzania i zastawiania udziałów i akcji oraz obrotu udziałami i akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego,
 • opracowywanie i wdrażanie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
 • wsparcie w realizacji obowiązków względem instytucji nadzoru finansowego oraz innych regulatorów rynku kapitałowego,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, w tym analizy prawne due diligence w ramach transakcji i projektów biznesowych dla kupujących i sprzedających.

Doradztwo kontraktowe - ikonaDoradztwo kontraktowe

W ramach obsługi kontraktowej kancelaria RESIST oferuje między innymi:

 • przygotowanie umów o współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi oraz umów spółek lub umów wspólników, przystosowane do potrzeb danego przedsięwzięcia gospodarczego,
 • tworzenie i negocjowanie umów dystrybucyjnych, agencyjnych, franczyzowych, pośrednictwa, marketingowych, precyzyjnie definiujących wzajemne prawa i obowiązki producentów i dystrybutorów, przy uwzględnieniu charakter dóbr i model biznesu,
 • projektowanie i negocjowanie umów ramowych, określających zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży dóbr, świadczenia usług albo innego rodzaju współpracy biznesowej,
 • doradztwo przy zawieraniu skomplikowanych umowy sprzedaży i dostawy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, za wady, za szkodę oraz zastrzeżeń własności towarów do czasu zapłaty ceny,
 • reprezentowanie najemców i wynajmujących przy sporządzaniu i zawieraniu umów najmu oraz opracowanie umów towarzyszących umowie najmu, takich jak umowy o zarządzanie flotą, umowy o świadczenie usług serwisowych i inne umowy o nabywanie dóbr lub usług,
 • pomoc prawną przy negocjowaniu i zawieraniu umów przelewów i powierniczego nabycia dóbr, w szczególności dotyczących powierniczego nabywania udziałów lub akcji spółek, a także wierzytelności, ruchomości i nieruchomości,
 • przygotowanie optymalnych – z punktu widzenia konkretnej umowy – instrumentów zabezpieczenia ryzyk mogących wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz prawne zabezpieczenie relacji pomiędzy stronami umów (np. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej, informacji poufnej i danych osobowych, klauzule ograniczające konkurencję).

Doradztwo transakcyjne - ikonaDoradztwo transakcyjne

Kancelaria RESIST zapewnia kompleksową obsługę prawną przy projektowaniu oraz finalizowaniu rozmaitych transakcji gospodarczych.

W ramach wsparcia przed-transakcyjnego oferujemy:

 • wykonanie badania prawnego i finansowego (due dillgence) podmiotu lub majątku będącego przedmiotem transakcji,
 • opracowanie optymalnej struktury transakcji,
 • przygotowanie dokumentacji wstępnej, w tym między innymi umowy o zachowaniu poufności, umowy o współpracy czy listu intencyjnego.

W toku realizacji transakcji świadczymy usługi w zakresie:

 • wsparcia w negocjacjach ogólnych i szczegółowych warunków porozumienia, w tym sposobu określenia i zapłaty ceny, warunków udzielonych gwarancji oraz metod i form zabezpieczeń,
 • przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów transakcyjnych, tak w wymiarze wewnątrzkorporacyjnym, jak też administracyjnym,
 • wsparcie w realizacji poszczególnych etapów transakcji,
 • przygotowania oraz rejestracji spółki celowej (SPV) na potrzeby transakcji (w Polsce oraz za granicą),
 • finalizacji transakcji oraz weryfikacji udzielonych zabezpieczeń.

W ramach wsparcia po-transakcyjnego oferujemy:

 • przeprowadzenie zmiany wewnątrzkorporacyjnych i organizacyjnych w przejętym podmiocie,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia biznesu poprzez nowy podmiot lub z wykorzystaniem nowych składników majątku,
 • analizę i aktualizację wszelkich dokumentów wykorzystywanych dotychczasowo w ramach przedmiotu transakcji.

Liderzy Praktyki:

Piotr Rezanko
piotr.rezanko@resist.pl