Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe to obok doradztwa restrukturyzacyjnego jeden z głównych obszarów praktyki kancelarii RESIST.

Nasz doświadczony zespół wspierany jest przez doradców restrukturyzacyjnych, specjalistów branżowych i rzeczoznawców, dzięki czemu możemy zaoferować dogłębną ocenę każdej sprawy oraz wielopłaszczyznową obsługę całego postępowania.

Obsługiwaliśmy procesy upadłościowe podmiotów, działających między innymi w takich obszarach jak finanse, przemysł, budownictwo, handel detaliczny, transport i logistyka oraz energetyka. Braliśmy również udział w postępowaniach upadłościowych wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków oraz deweloperów, a nawet w transgranicznych postępowaniach upadłościowych. Oferujemy pomoc prawną w rozwikłaniu najróżniejszych, nawet najbardziej specjalistycznych zagadnień związanych z prawem upadłościowym.

W ramach praktyki upadłościowej świadczymy usługi wszystkim interesariuszom postępowań upadłościowych, w tym dłużnikom (upadłym), syndykom, wierzycielom i inwestorom.

Prawo upadłościowe dla dłużników - ikona wielobokDla dłużników

Usługi kancelarii RESIST dla dłużników obejmują między innymi:

 • analizę sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa, weryfikację stanu niewypłacalności i powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego, w tym jego bezpieczne przygotowanie do postępowania upadłościowego,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, a także reprezentację w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym działania w zakresie zabezpieczenia majątku dłużnika, zawieszenia postępowań egzekucyjnych oraz uchylenia zajęć rachunków bankowych,
 • reprezentację w toku postępowania upadłościowego oraz w kontaktach z organami postępowania.

Prawo upadłościowe dla zarządzających przedsiębiorstwami - ikona wielobokDla zarządzających przedsiębiorstwami

Usługi kancelarii RESIST dla zarządzających przedsiębiorstwami obejmują między innymi:

 • minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności osobistej poprzez opracowanie odpowiedniej strategii działań związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstwa,
 • obronę w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki.

Postępowanie upadłościowe dla syndyków - ikona wielobokDla syndyków

Usługi kancelarii RESIST dla syndyków obejmują między innymi:

 • kompleksową obsługę prawną całego postępowania upadłościowego, w tym wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków i deweloperów oraz czynności związane z objęciem, zarządem i zabezpieczeniem majątku upadłego,
 • ocenę skuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużnika przed ogłoszeniem upadłości,
 • ocenę następstw ogłoszenia upadłości dla umów, których stroną jest upadły,
 • wsparcie w procesie likwidacji majątku upadłego, w tym w zakresie sprzedaży lub windykacji portfeli wierzytelności,
 • pomoc w sporządzaniu listy wierzytelności i planów podziału.

Postępowanie upadłościowe dla wierzycieli i inwestorów - ikona wielobokDla wierzycieli i inwestorów

Usługi kancelarii RESIST dla wierzycieli i inwestorów obejmują między innymi:

 • doradztwo przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta,
 • planowanie optymalnej windykacji wobec niewypłacalnego kontrahenta, dochodzenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu lub umorzeniu, a także podejmowanie działań zmierzających do wyłączenia składników majątkowych z masy upadłości,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, a także wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży (tzw. pre-pack) oraz wsparcie w procesie przygotowanej likwidacji,
 • kompleksowe doradztwo transakcyjne przy nabywaniu składników majątkowych z masy upadłości.

Liderzy Praktyki:

Piotr Rezanko
piotr.rezanko@resist.pl

Oskar Sitek
oskar.sitek@resist.pl

Piotr Kieloch
piotr.kieloch@resist.pl

Karolina Kosik karolina.kosik@resist.pl

Agata Duda-Bieniek agata.duda@resist.pl

Magdalena Zdanowska magdalena.zdanowska@resist.pl