Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów

Prowadzenie sporów sądowych, arbitrażowych i administracyjnych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki kancelarii RESIST. Specjalizujemy się zwłaszcza w dochodzeniu trudnych roszczeń i egzekucji zabezpieczeń.

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z ryzykiem występowania sporów. Mogą one stanowić zagrożenie dla płynności bieżących działań i generować niepotrzebne koszty, dlatego tak istotny staje się wybór odpowiedniej drogi ich rozwiązywania. Nasz zespół oferuje nie tylko pomoc prawną w trakcie samego procesu, co także zapewnia bezpieczeństwo na każdym etapie przedsądowym oraz po wydaniu wyroku (orzeczenia).

Kancelaria RESIST to ponad 20 doświadczonych adwokatów i radców prawnych, wspieranych przez ekspertów z różnych dziedzin, w tym podatków, ekonomii, budownictwa czy wypadków drogowych. W ten sposób nasz zespół jest w stanie zagwarantować kompleksowe wsparcie przy realnej ocenie sytuacji prawnej Klienta, ustalaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporu, kształtowaniu optymalnej strategii, w tym procesowych relacji pomiędzy stronami postępowania, ustanawianiu skutecznych zabezpieczeń majątkowych, a także gromadzenia i zabezpieczania dowodów.

Nasza praktyka i doświadczenie zbudowane zostało na tysiącach przeprowadzonych postępowaniach przed organami państwowymi i podatkowymi, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym czy Sądem Najwyższym, obejmujących między innymi:

  • sprawy z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczące procesów związanych z odpowiedzialnością majątkową Skarbu Państwa i informatyzacją urzędów państwowych,
  • spory gospodarcze z zakresu projektów infrastrukturalnych, budownictwa drogowego i mieszkaniowego oraz dotyczące nienależytego wykonywania umów inwestycyjnych,
  • sprawy wekslowe oraz spory dotyczące ustanowionych hipotek, zastawów rejestrowych oraz egzekucji roszczeń w drodze zarządu przymusowego,
  • spory pracownicze, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców, w tym w zakresie zwolnień grupowych,
  • spory dotyczące spraw korporacyjnych, w tym sporów związanych z zaskarżaniem uchwał (w tym uchwał nieistniejących), wynikających z umów pomiędzy wspólnikami, spraw o wyłącznie wspólnika i rozwiązanie spółki, sporów pomiędzy wspólnikami, czy roszczeń spółki przeciwko członkom jej organów z tytułu działań sprzecznych z prawem lub statutem,
  • sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i umownej kadry menadżerskiej oraz syndyków, nadzorców i innych osób zawodowo zarządzających majątkami oraz przedsiębiorstwem,
  • spory związane z nieważnością i bezskutecznością czynności prawnych, w tym roszczenia wynikające z niedozwolonej faworyzacji wierzycieli oraz ukrywania majątku i utrudnianiu egzekucji;
  • sprawy odszkodowawcze, w tym związane z wypadkami komunikacyjnymi i błędami medycznymi zarówno po stronie poszkodowanych jak i szpitali oraz lekarzy,
  • sprawy dotyczące odpowiedzialności za produkt niebezpieczny i z tytułu czynów niedozwolonych.

Liderzy Praktyki:

Piotr Rezanko
piotr.rezanko@resist.pl

Oskar Sitek
oskar.sitek@resist.pl

Tomasz Romanowski tomasz.romanowski@resist.pl

Paulina Wrzosek paulina.wrzosek@resist.pl

Maciej Lewkowicz
maciej.lewkowicz@resist.pl