Prawnicy RESIST w ramach pakietu pomocowego COVID RESPONSE oferują firmom dotkniętymi skutkami pandemii i zagrożonym niewypłacalnością pomoc we wdrożeniu wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych lub finansowych.

Biznes nie był wcześniej gotowy na SARS-CoV-2, a wszystkie modele i przewidywania dotyczące planów rozwoju firm nie są już nawet szacunkami, a danymi historycznymi. Im szybciej sobie to uświadomimy, tym sprawniej wypracujemy nowe modele i mapy dalszego postępowania. Tym trafniej zdiagnozujemy źródło problemów i spowolnimy ich rozwój.

 

Pandemia staje się coraz bardziej uciążliwa dla funkcjonowania firm z niemalże każdej branży. Wszyscy zadają sobie pytania jak długo koronawirus będzie paralizatorem biznesu oraz – co gorsze – czy po epidemii będziemy w stanie powrócić do stanu sprzed pandemią ? Z odpowiedziami musimy powstrzymać się jeszcze długo. Bez zbędnych wywodów nie ma ani jednej przesłanki (poza woluntarysyczną), że koronowariusowy chaos i jego następstwa skończy się w najbliższym czasie. Biznes nie był wcześniej gotowy na SARS-CoV-2, a wszystkie modele i przewidywania dotyczące planów rozwoju firm nie są już nawet szacunkami, a danymi historycznymi. Im szybciej sobie to uświadomimy, tym sprawniej wypracujemy nowe modele i mapy dalszego postępowania. Tym trafniej zdiagnozujemy źródło problemów i spowolnimy ich rozwój.

Korzystając z naszego doświadczenia prawnicy RESIST oferują firmom dotkniętymi skutkami pandemii i zagrożonym niewypłacalnością pomoc we wdrożeniu wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych lub finansowych.

  • Pomożemy zdiagnozować zagrożone obszary oraz określić skalę ryzyka, dostosować strukturę kosztów, w tym wynagrodzeń i zatrudnienia do możliwości finansowych w związku z pandemią i spadkiem obrotów firmy. Zadamy o optymalny dobór świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w tym dofinansowania wynagrodzenia pracowników, objętych ekonomicznym przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy.
  • Pomożemy przygotować wszelkie dokumenty, porozumienia zmieniające zasady wynagrodzeń i wymiaru czasu pracy oraz pisma i wystąpienia do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub wnioski o zastosowanie ulgi (odroczenie terminu płatności, rozłożeniu płatności na raty czy umorzenie zaległości, w tym podatkowych).
  • Przejrzymy dostępne instrumenty dostosowawcze dla firm zagrożonych niewypłacalnością, ze wskazaniem konsekwencji płynnościowych każdego z możliwych rozwiązań aby firmę było stać utrzymać doświadczoną kadrę pracowniczą w dotychczasowych strukturach
  • Przygotujemy prognozy przepływów pieniężnych (płynności firmy) w związku z ustalonym lub planowanym spadkiem obrotów, uwzględniającej aktualnie ponoszone koszty wraz z propozycjami zmian, w tym w wynagrodzeniach pracowników w oparciu o dostępne instrumenty dostosowawcze dla przedsiębiorstw. Zarekomendujemy wdrożenia określonych działań w odniesieniu do pracowników (kosztów wynagrodzeń i wymiaru pracy) z uwzględnieniem specyfiki działania firmy i zdolności budżetowych
  • Przygotujemy różne scenariusze optymalizujące płynność firmy w oparciu o przyjęte lub zasymulowane działania w odniesieniu do wszystkich obszarów firmy, w tym pracowników i zastosowania określonych instrumentów przeciwdziałania kryzysowi i zasad dofinansowania przedsiębiorców i ponoszonych przez nich kosztów.
  • Przeprowadzimy weryfikację wszystkich umów pod kątem możliwości zmiany obowiązków ich wykonywania w czasie epidemii lub rozwiązania a następnie przeprowadzimy renegocjacje umów z kontrahentami i instytucjami finansowymi kluczowych dla przetrwania firmy (w tym zwłaszcza: umów najmu, leasingu lub kredytu ).
  • Doradzimy w zakresie kolejności regulowania zobowiązań z uwzględnieniem sprawiedliwego zaspokajania wierzycieli i ryzykach prawnych jakie niezmiennie ciążą na przedsiębiorcy, menadżerach i członkach zarządu.
  • Jeżeli żadne z pozasądowych rozwiązań nie przyniesie optymalnego i oczekiwanego efektu w razie uzasadnionej potrzeby doradzimy przy wyborze optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego. Niejednokrotnie będzie to rozwiązanie konieczne dla uzyskania realnego wsparcia finansowego oraz chroniące biznes przed upadłością i jego likwidacją. Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne może okazać się lepszym rozwiązaniem zwłaszcza dla tych z firm, które bardziej niż inne korzystają z zewnętrznego wsparcia finansowego (kredytów, leasingów czy factoringu).
  • Udzielimy kompleksowej pomocy przy przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz poprowadzimy całe postępowanie, przygotowując propozycje układowe, plany restrukturyzacji i negocjując indywidualnie z wierzycielami sposób wyjścia z finansowego impasu.
  • Zapewnimy bieżącą ochronę prawną dla członków organów i kadry menadżerskiej przed skutkami niewypłacalności firmy i zadłużenia.