Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po raz kolejny uchyliło zaskarżone przez prawników RESIST decyzje Prezydenta Miasta o określeniu wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości

Syndyk reprezentowany przez prawników RESIST po raz kolejny przekonał Samorządowe Kolegium Odwoławcze do zasadności uchylenia zaskarżonych decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Po uprzednim uchyleniu zaskarżonych decyzji Prezydent Miasta ponownie wydał decyzje określające wysokość podatku od nieruchomości za okres sprzed kilku lat. Odwołanie od tych decyzji wnieśli prawnicy RESIST, wskazując iż Prezydent Miasta jako organ I instancji, pomimo wyraźnego zlecenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie podjął po raz kolejny wszelkich działań w celu ponownego i dokładnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości stanu faktycznego sprawy w postępowaniu podatkowym. Kolegium po zapoznaniu się z materiałem dowodowym potwierdziło zarzuty prezentowane przez prawników RESIST, jakoby postępowanie nie zostało przeprowadzone w sposób wyczerpujący i naruszało ogólne zasady postępowania podatkowego. Organ podatkowy kilkukrotnie wydawał decyzje, które po każdorazowej analizie akt sprawy pozwalały na stwierdzenie, że organ I instancji nie wykonał zaleceń organu II instancji.

Co więcej, ostatnie decyzje Prezydenta Miasta drastycznie odmiennie określiły wysokość przedmiotowego zobowiązania na wysokość ponad dwukrotnie wyższą. Organ podatkowy nie tylko nie zaprezentował swoich ustaleń, ale także przyjął błędną stawkę opodatkowania. Z uwagi na powyższe, wszystkie decyzje zostały uchylone, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

Niniejsza sprawa dobitnie potwierdza, że organ podatkowy musi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący wykazać zaistnienie zdarzenia, z którym właściwa ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

Z ramienia Kancelarii Syndykowi doradzali Piotr Staniec, Martyna Jędraszka i Robert Rubacha