Aktualności

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych w czasie pandemii koronawirusa.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych w czasie pandemii koronawirusa, m.in. opracowując dedykowany im kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w II półroczu 2020 roku.

Zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa na koniunkturę gospodarczą jest bardzo trudne. Oceny i analizy muszą w sobie zawierać odpowiedzi dotyczące skali wpływu pandemii na sytuację najemcy, zmiany poziomów składanych zamówień lub sprzedaży, dostępność pracowników czy na dotychczasowe plany inwestycyjne. Największe jednak znaczenie na płynność finansową, a co za tym idzie na zagrożenie niewypłacalnością i możliwe sposoby restrukturyzacji ma przede wszystkim wpływ:

 • spadku obrotów po otwarciu centrów handlowych na rentowność danego punktu sprzedaży, oraz
 • spodziewanych spadków marż brutto w związku ze spodziewaną koniecznością wprowadzania bardzo głębokich przecen dla posiadanego zapasu towaru.

Każdy najemca rozważający w aktualnej sytuacji epidemicznej możliwość lub konieczność sądowej restrukturyzacji przed podjęciem takiej decyzji powinien dokonać analizy:

 • możliwości renegocjacji kontraktów handlowych oraz umów najmu, w tym kontekście możliwych do wdrożenia działań restrukturyzacji sądowej
 • spraw pracowniczych i kosztów pracowniczych (z perspektywy przewidywalnego czasu postcovidowego), przy uwzględnieniu wpływu tak określonych kosztów na poziom rentowności i płynności (np. przy zastosowaniu mechanizmów Tarczy Antykryzysowej)
 • możliwości uzyskania poprawy płynności finansowej najemcy i każdego punktu sprzedaży w odniesieniu do możliwych zmian w kosztach wynagrodzeń, pozostałych kosztów funkcjonowania sklepów, kosztów sprzedaży i zarządu przy jednoczesnym baczeniu na spodziewany spadek obrotów po otwarciu centrów handlowych

Powyższe pokazuje, że przed podjęciem decyzji w zakresie wyboru sposobu restrukturyzacji, w tym restrukturyzacji sądowej konieczne jest dokonanie symulacji w zakresie wpływu zamknięcia centrów handlowych na wynik/płynność najemcy w zależności od:

 • prognozowanej zmiany wielkości obrotów po otwarciu centrów handlowych
 • prognozowanej wysokości marży brutto na sprzedaży produktów w związku z zalegającym zapasem towaru w magazynach (spodziewane są ze strony retailerów/najemców wielkie przeceny bieżącej kolekcji w wysokości nawet 70-90%, co w bezpośredni sposób wpłynie na uzyskiwaną marże brutto, a tym samym wyniki i płynność finansową najemcy)
 • zakładanej obniżki opłat najmu w kolejnym okresie począwszy od daty otwarcia centrów handlowych
 • uzyskanej dotychczas lub możliwej do uzyskania obniżki/redukcji kosztów wynagrodzeń pracowniczych
 • możliwych do uzyskania redukcji w zakresie pozostałych kosztów działania sklepów
 • możliwych do uzyskania redukcji w zakresie kosztów sprzedaży i zarządu

Bazując na wszystkich możliwych zmiennych prawnicy Praktyki Restrukturyzacyjnej wraz ze specjalistami PEREGRINE z myślą o najemcach przygotowali autorski kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy Najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w II półroczu 2020 roku.

Powyższy zestaw danych, jakie można zagregować przy pomocy kalkulatora, jest oczywiście przykładowy, ale unaocznia dwie rzeczy: (A) uwzględnienie zmiany jedynie w zakresie np. opłat najmu bez uwzględnienia zmian w zakresie marży brutto, czy też zmian w wynagrodzeniach pokaże niepełny obraz sytuacji finansowej oraz (B) analiza powinna obejmować dane dla każdego sklepu osobno – każdy sklep ma inne warunki handlowe, inne obroty, inne koszty funkcjonowania etc., stąd każdy sklepu musi zostać poddany takiej ewaluacji.

Dodatkowo w oparciu o kalkulator możliwe jest bieżące śledzenie wysokości uzyskiwanych obrotów i ich zmiany względem analogicznego okresu sprzed roku. Śledzone dane pozwolą nam ocenić (A) moment, w którym podmiot jest już niewypłacalny, (B) moment, w którym pojawia się zagrożenie niewypłacalnością oraz (C) moment w którym zastosowane mechanizmy pozasądowe nie dają oczekiwanych rezultatów.

Jednocześnie dedykowany zespół prawników z Praktyki Restrukturyzacyjnej oraz Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego jest przygotowany na udzielenie koniecznego wsparcia we wszystkich aspektach działalności najemcy. W szczególności zapewnimy nieustanną pomoc prawną w ramach:

 • renegocjacji kontraktów handlowych oraz umów najmu, w tym kontekście możliwych do wdrożenia działań restrukturyzacji sądowej
 • spraw pracowniczych
 • współpracy z organami skarbowymi i ZUS
 • opracowania możliwych scenariuszy oraz ich następstw

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kieloch

piotr.kieloch@resist.pl

Michał Mirecki

michał.mirecki@resist.pl

covid@resist.pl