Kamil Paweł Szmidt

 • Tytuł magistra prawa uzyskał w 2013 roku.
 • W latach 2014-2015 odbył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Warszawie, zaś w roku 2016 z wyróżnieniem zdał egzamin komorniczy organizowany przez Ministra Sprawiedliwości,
 • W latach 2016-2018 wykonywał zawód asesora komorniczego.
 • W latach 2018-2023 wykonywał zawód komornika sądowego w rewirze Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
 • Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie egzekucyjnym. Z egzekucją sądową związany od kilkunastu lat.
 • W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo karne materialne i procesowe, kryminalistyka oraz OSINT (biały wywiad).
 • W 2023 roku ukończył studia podyplomowe w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo dowodowe, kryminalistyka i nauki pokrewne.
 • W 2023 roku jako współautor rozpoczął prace nad przygotowaniem komentarza prawniczego do ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.
 • Autor pracy podyplomowej pt. „Utrata pojazdu mechanicznego w wyniku przestępstwa: popularne metody działania sprawców oraz metody prewencyjne, wykrywcze i dowodowe.”, na łamach której opisał metody kradzieży samochodów oraz kryminalistyczne aspekty tego typu przestępstw.
 • Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

kamil.szmidt@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Milena Maciejewska

 • Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w szczególności prawie rodzinnym i spadkowym.
 • Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw  o rozwód, separację, spraw dotyczących małoletnich (o ustalenie miejsca pobytu, o ustalenie i wykonywanie kontaktów, władzę rodzicielską, alimenty), w tym o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej.
 • Reprezentuje także strony w postępowaniach  dotyczących stosowania przemocy w rodzinie (przestępstwa znęcania się, eksmisji, postępowań o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania).
 • W ramach swojej praktyki prowadzi postępowania związane z sukcesją w przedsiębiorstwach jednoosobowych, doradza w kwestiach prawnego zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci przedsiębiorcy.
 • Zajmuje się także kompleksową obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych.
 • Posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami w sprawach cywilnych i karnych
 • Członek Izby Adwokackiej w  Warszawie.
 • Słuchacz  w Szkole Prawa Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności intelektualnej im. H. Grocjusza (IP).
 • Członek Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego, Sekcji Prawa Rodzinnego oraz Sekcji Praw Dziecka ORA Warszawa.

milena.maciejewska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Marta Meszka-Sulikowska

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, upadłościowym oraz prawie spółek handlowych;
 • Doradza również w sprawach z zakresu rozwiązywania sporów gospodarczych;
 • Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz administracyjnego.

marta.meszka@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Magdalena Zdanowska

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora finansowego.
 • Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w szczególności w obszarach prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego.
 • Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. Doradza wykonawcom w toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak również reprezentuje ich w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera również zamawiających na etapie przygotowania dokumentów postępowania oraz na etapie samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Pełnomocnik w licznych sprawach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 • Autorka artykułów na łamach Rzeczpospolitej m.in. „Krajowy Rejestr Zadłużonych – rewolucyjne zmiany dla wierzycieli i dłużników”, „Elektronizacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych”, „Krajowy Rejestr Zadłużonych – co się zmieni od 1 grudnia?”.
 • Współautorka przewodnika „Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw” (rozdział: „Krajowy Rejestr Zadłużonych” oraz „Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu”) wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 r.
 • Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, dla którego przygotowała wykład „Wyjście z kryzysu dla przedsiębiorców – dlaczego warto nie być na bakier z przepisami prawa restrukturyzacyjnego” podczas Dni Edukacji Prawniczej.

magdalena.zdanowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Anna SAMBURSKA

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym i procedurze cywilnej oraz prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego;
 • Doradza uczestnikom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawach z ich udziałem – zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom oraz organom prowadzącym postępowania (syndykom, zarządcom oraz nadzorcom);
 • Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach indywidualnych, w tym również z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz upadłości konsumenckiej;
 • Koordynuje i nadzoruje pracę zespołu odpowiedzialnego za windykację należności od dłużników znajdujących się w stanie upadłości lub restrukturyzacji;
 • Wolontariuszka – obserwatorka rozpraw sądowych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów w Fundacji Court Watch Polska.

anna.samburska@resist.pl

Telefon:

22 259 50 03
22 259 50 04

Przemysław MALUHA

 • Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska pod tytułem „Najem powszechny lokalu mieszkalnego” napisana i obroniona w Katedrze Prawa Cywilnego.
 • Członek zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego toczących się z udziałem syndyka.
 • Pierwsze doświadczenie zdobywał jako członek Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UMCS oraz odbywając praktyki w kancelarii radcy prawnego i syndyka.
 • Głównym obszarem jego zainteresowań jest prawo lokalowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia najmu lokali mieszkalnych, a ponadto prawo upadłościowe oraz prawo pracy.

przemyslaw.maluha@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Marta WOJCIECHOWSKA-GÓZIK

 • Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 • Posiada doświadczenie w sprawach o rozwód, separację oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty, jak również rozdzielność majątkową i podział majątku.
 • W Kancelarii zajmuje się także pozostałymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, pracuje w zespole odpowiedzialnym za windykację przedsądową i sądową.
 • Współpracuje również przy prowadzeniu spraw karnych dotyczących m.in. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko mieniu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Do zespołu kancelarii dołączyła w 2018 roku.
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W 2023 roku rozpoczęła studia podyplomowe – Prawo kanoniczne dla prawników – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

marta.wojciechowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Sandra POLAK

 • Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Do zespołu RESIST dołączyła w 2018 roku.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie, a także w warszawskiej kancelarii radców prawnych.
 • Jej praktyka zawodowa obejmuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, natomiast w ramach współpracy z kancelarią zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów będących w upadłości i ich reprezentowaniem w licznych postępowaniach sądowych, a także windykacją przedsądową i sądową.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

sandra.polak@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Kamil Płowik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
 • Koordynuje i nadzoruje pracę zespołu odpowiedzialnego za bieżącą obsługę zadań związanych z postępowaniami egzekucyjnymi.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w przymusowym dochodzeniu wierzytelności, w szczególności na etapie postępowania egzekucyjnego.
 • W swojej praktyce zawodowej zajmuje się egzekucją zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych, z naciskiem na wierzytelności zabezpieczone hipotecznie.
 • Doświadczenie zdobywał w dziale windykacji jednego z największych banków w Polsce.
 • Autor artykułów na łamach Rzeczpospolitej: „Skutki niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego” oraz Pulsu Biznesu: „Zawarcie ugody w toku postępowania egzekucyjnego”.
 • Prelegent podczas konferencji Pulsu Biznesu „Windykacja i zarządzanie należnościami” (wystąpienie: „Metody i sposoby dotarcia do dłużnika – negocjacje windykacyjne należności. Jak nakłonić klienta do spłaty”).

kamil.plowik@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Krzysztof Borys

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • Świadczy pomoc prawną przy reprezentowaniu zarówno klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, jak i podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących masy upadłości i masy sanacyjnej;
 • Posiada doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności na drodze prawnej, w tym wierzytelności zabezpieczonych wekslowo i hipotecznie.

krzysztof.borys@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Daria OTMAR-SZTEJN

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, upadłościowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a ponadto w prawie spółek handlowych, prawie karno-gospodarczym oraz prawie małżeńskim kanonicznym,
 • Reprezentuje strony przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych,
 • Przed dołączeniem do kancelarii RESIST, zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach, świadcząc bieżącą obsługę prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych,
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

daria.otmar-sztejn@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Agnieszka LIS

 • Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
 • Ukończyła także studia licencjackie na kierunku administracja.
 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w kancelariach adwokackich w Warszawie, zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.
 • Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy.
 • Posiada doświadczenie w sporządzaniu instrukcji, porad prawnych, odpowiedzi na zapytania prawne dla serwisów internetowych świadczących pomoc prawną dotyczących prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, zagadnień z prawa pracy, prawa cywilnego w tym postępowania egzekucyjnego.
 • W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Autorka artykułu na łamach Rzeczpospolitej „Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU). Jak stosować nowe przepisy w praktyce”.

agnieszka.lis@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

NATALIA WRÓBEL-ZALEWSKA

 • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Humboldt Universität zu Berlin – Uniwersytet Wrocławski. Stypendystka programu LLP Erasmus na Universität Potsdam.
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej organów spółek kapitałowych, jak również w dochodzeniu wierzytelności, w tym wierzytelności zabezpieczonych wekslowo.
 • Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach procedury cywilnej, postępowania upadłościowego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
 • W ramach praktyki zawodowej w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych znajdujących się w stanie upadłości, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących podmiotów sektora finansowego.
 • Zastępuje pełnomocników w sporach sądowych z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

natalia.worbel@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Maciej Lewkowicz

 • Specjalizuje się w doradztwie prawnym podmiotom gospodarczym w szerokim spectrum ich działalności operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa handlowego.
 • W trakcie ostatnich lat pracy świadczył skuteczną pomoc prawną uczestnikom rynku zamówień publicznych, doradzał w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 • Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym w sprawach dotyczących sporów związanych z realizacją umów; reprezentuje wykonawców i zamawiających w negocjacjach.
 • Doradza jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności opiniuje akty wydawane przez organy stanowiące i wykonawcze ww. jednostek, jak również przygotowuje oraz opiniuje umowy zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, w tym podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego, samodzielnych publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej, instytutów badawczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich.
 • Znakomicie orientuje się we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia oraz zwolnień grupowych.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo – administracyjnych.
 • Ukończył podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego, podyplomowe studium zamówień publicznych, podyplomowe studia prawa rynku kapitałowego oraz podyplomowe studia prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Siedlcach.
 • Prelegent podczas konferencji Pulsu Biznesu „Kontrakty budowlane” (wystąpienie: „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w umowach o wykonanie zamówienia publicznego„).

maciej.lewkowicz@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Agata DUDA-BIENIEK

 • Prezes zarządu w RESIST Restrukturyzacje sp. z o.o.
 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 • Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz restrukturyzacyjnych.
 • Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów świadczących na rynku usługi finansowe, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej.
 • Pełnomocnik w licznych sporach sądowych, w tym z zakresu windykacji, nienależytego wykonywania umów, dochodzenia roszczeń oraz upadłości konsumenckiej.
 • Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach rodzinnych). Posiada także certyfikat mediatora ds. karnych z nieletnim sprawcą czynu zabronionego (wydany przez Polskie Centrum Mediacji).
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
 • Doktorantka Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego.
 • Autorka artykułów na łamach Rzeczpospolitej: „Łatwiej ogłosić upadłość, ale trudniej uzyskać oddłużenie”, „Upadłość konsumencka – pytania i odpowiedzi”, „Uproszczona restrukturyzacja na stałe”, „Najemcy zapłacą niższy czynsz w okresie lockdownu”, „Jak przeprowadzić postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianach”, na portalu prawo.pl: „Jest ustawa – uproszczona restrukturyzacja na dłużej”, „80-procentowa obniżka czynszów w galeriach handlowych coraz bliżej”, na łamach Kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny: „Weryfikacja możliwości zarobkowych upadłego celem ustalenia planu spłaty wierzycieli”.
 • Współautorka przewodnika „Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw” (rozdział: „Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” oraz „Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu”) wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 r.
 • Współautorka przewodnika „Ustawa antylichwiarska – nowe zasady udzielania pożyczek” wydanego przez Rzeczpospolitą w 2023 r.
 • Prelegentka podczas konferencji MMC „Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie gospodarcze i restrukturyzacja w nowej rzeczywistości prawnej” (wystąpienie: „Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe z punktu widzenia wierzyciela. Uproszczona restrukturyzacja”) oraz konferencji Instytutu Prawa Upadłościowego i RestrukturyzacyjnegoUpadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych” (wystąpienie: „Zgłaszanie wierzytelności w toku upadłości konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem odmienności w toku uproszczonych upadłości konsumenckich”).
 • Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, dla którego przygotowała wykład „Wyjście z kryzysu dla przedsiębiorców – dlaczego warto nie być na bakier z przepisami prawa restrukturyzacyjnego” podczas Dni Edukacji Prawniczej, a także zasiadała w jury Lokalnego Konkursu Krasomówczego ELSA, na potrzeby którego przygotowała kazus konkursowy z prawa cywilnego.
 • Prowadzi cykliczne wykłady dla adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z postępowania upadłościowego oraz dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

agata.duda@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Agnieszka LEWANDOWSKA

 • Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z sektora bankowego oraz budowlanego.
 • Posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • Zajmuje się doradztwem prawnym związanym z zarządzaniem kontraktami budowlanymi, w tym w zakresie analizy i mitygowania ryzyka uczestników procesu inwestycyjnego.
 • Doradza wykonawcom i inwestorom w zakresie sporów dotyczących treści umów, dochodzenia należności z tytułu wykonania robót budowlanych, dochodzenia praw w przypadku niewykonania umów lub ich nieprawidłowego wykonania, a także w zakresie obrony przed roszczeniami stron kontraktu budowlanego, w tym w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, roszczeń odszkodowawczych, rozliczeń kaucji gwarancyjnych oraz realizacji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 • Oferuje wszechstronne wsparcie w zakresie analizy ryzyka, negocjowania i zabezpieczania umów budowlanych i deweloperskich oraz bieżącej obsługi w toku ich wykonywania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian koniunkturalnych oraz problemów wynikających z potencjalnej niewypłacalności drugiej strony.
 • Zapewnia kompleksową reprezentację w sporach na gruncie umów deweloperskich, w szczególności w zakresie prawidłowości wykonania umowy oraz stosowania niedozwolonych postanowień umownych.
 • Analizuje ryzyka upadłościowe oraz doradza przy restrukturyzacji zadłużeń oraz przy prowadzeniu postępowań z zakresu prawa upadłościowego dla podmiotów z sektora finansowego i budowlanego, a także dla podmiotów z branży energetycznej, lotniczej, gastronomicznej, filmowej oraz odzieżowej.
 • Zapewnia podmiotom gospodarczym bieżące wsparcie w zakresie analizy zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa konkurencji, a także reprezentację w postępowaniach w przedmiocie naruszeń prawa konkurencji.
 • Ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
 • Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: public relations i marketing medialny na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Autorka artykułów na łamach Gazety Prawnej m.in.: „Poręczenie za zapłatę weksla in blanco wystawionego na zabezpieczenie umowy pożyczki nie stanowi poręczenia z tytułu umowy pożyczki”, „Powierzchnia lokalu w umowie deweloperskiej a realna powierzchnia. Jakie są prawa konsumenta” oraz Rzeczpospolitej m.in.: „Poufność chroniona odrębnie od zakazu konkurencji”, „Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy kredytu i pożyczki”, „Jak przeprowadzić zatwierdzenie układu po zmianach”, „Czy nowa ustawa deweloperska ochroni nabywców mieszkań”.
 • Współautorka przewodnika „Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw” (rozdział: „Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu”) wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 r.
 • W pracy zawodowej posługuje się biegle językiem polskim i angielskim.

agnieszka.lewandowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Agnieszka OCIESA

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 • Pełnomocnik w licznych procesach cywilnych oraz gospodarczych, w tym sporach z zakresu prawa wekslowego oraz budowlanego.
 • Posiada duże doświadczenie we wszelkich postępowaniach związanych z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczeń rzeczowych. Prowadziła setki postępowań sądowych przeciwko dłużnikom hipotecznym.
 • Zajmuje się również audytem prawnym portfela kredytowego instytucji z sektora bankowego obejmującego m.in. analizę prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Autorka artykułów na łamach Rzeczpospolitej: Nie zawsze płaci ta strona, która przegrywa w sądzie”, „Jak ustawa deweloperska wpłynie na postępowanie upadłościowe”.
 • Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, dla którego prowadzi warsztaty m.in. „Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach cywilnych”.

agnieszka.ociesa@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Mateusz LENART

 • Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań cywilnych, reprezentując w licznych postępowaniach sądowych podmioty gospodarcze znajdujące się w stanie upadłości,
 • Aktywnie uczestniczy w udzielaniu pomocy prawnej podmiotom gospodarczym, zarówno w zakresie prowadzenia negocjacji warunków kontraktu, jak i w zakresie rozstrzygania sporów na etapie przedsądowym oraz sądowym, w tym również w kwestiach opracowywania strategii polubownego zakończenia sporu,
 • Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych,
 • Swoje wieloletnie doświadczenie nabywał w międzynarodowych firmach, jak również w kancelariach, świadcząc klientom pomoc prawną w sprawach rodzinnych oraz karnych,
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, dla którego prowadzi warsztaty m.in. Legal research oraz #NapiszTO z prawa karnego.

mateusz.lenart@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Karolina KOSIK

 • Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z prawem upadłościowym i prawem spółek handlowych.
 • Doradza syndykom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami upadłościowymi, w tym w szczególności w zakresie oceny następstw ogłoszenia upadłości dla stosunków prawnych, których stroną jest upadły.
 • W ramach swojej praktyki przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości niewypłacalnych podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje je w toku postępowania o ogłoszenie upadłości.
 • Posiada doświadczenie w tworzeniu spółek oraz ich likwidacji, a także bieżącym doradztwie korporacyjnym dla organów oraz wspólników spółek prawa handlowego.
 • Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa spółek (Akademia Spółek Handlowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

karolina.kosik@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Paulina WRZOSEK

 • Specjalizuje się w procedurze cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań nakazowych i wekslowych. Występuje jako pełnomocnik w licznych sprawach sądowych.
 • Koordynuje i zarządza pracą kilkunastoosobowego zespołu odpowiedzialnego za windykację przedsądową i sądową wielomiliardowego portfela wierzytelności.
 • Znakomicie orientuje się w zagadnieniach związanych z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczeń wierzytelności.
 • Posiada doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań związanych z procesem budowlanym.
 • Reprezentowała strony w postępowaniach mediacyjnych oraz sądowych między podwykonawcami a generalnymi wykonawcami oraz zamawiającymi, których przedmiotem były m.in. rozliczenia inwestycji budowlanych, takich jak budowa Autostrady A2.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Współautorka przewodnika „Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw” (rozdział: „Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu”) wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 r.
 • Prelegentka podczas konferencji MMC „Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie gospodarcze i restrukturyzacja w nowej rzeczywistości prawnej (wystąpienie: Zmiany dotyczące przerywania i zawieszania biegu terminu przedawnienia. Projektowany stan prawny).
 • Rekomendowana w dziedzinie Sporów sądowych (’Dispute resolution’) przez międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA.

paulina.wrzosek@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Agnieszka MAKOWSKA-STAWOWIAK

 • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności opracowywaniu strategii procesowej poprzedzonej kompleksową analizą stanu faktycznego i prawnego sprawy
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu umów z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego
 • Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w szczególności w obszarach prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego.
 • Ukończyła studia prawnicze na francuskiej uczelni Université d’Orléans, uzyskując tytuł Master en Droit Privé oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

agnieszka.makowska@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04