Magdalena Zdanowska

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora finansowego.
 • Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w szczególności w obszarach prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego.
 • Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. Doradza wykonawcom w toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak również reprezentuje ich w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Pełnomocnik w licznych sprawach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

magdalena.zdanowska@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Anna PORĘBSKA

 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Napisaną pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Wacha pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt. „Podmioty postępowania grupowego” obroniła z oceną bardzo dobrą.
 • Praktykę zawodową, skupioną przede wszystkim na szlifowaniu doświadczenia procesowego, odbywała w kancelariach zajmujących się zarówno obsługą podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.
 • W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego, jak również prawa handlowego i upadłościowego.
 • Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się pomocą ludziom zmagającym się z problemem wykluczenia społecznego, w szczególności z problemem bezdomności.

anna.porebska@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Natalia WRÓBEL

 • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Humboldt Universität zu Berlin – Uniwersytet Wrocławski. Stypendystka programu LLP Erasmus na Universität Potsdam.
 • Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej organów spółek kapitałowych, jak również w dochodzeniu wierzytelności, w tym wierzytelności zabezpieczonych wekslowo.
 • Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach procedury cywilnej, postępowania upadłościowego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
 • W ramach praktyki zawodowej w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych znajdujących się w stanie upadłości, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących podmiotów sektora finansowego.
 • Zastępuje pełnomocników w sporach sądowych z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

natalia.worbel@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Piotr SIEKIERSKI

 • Specjalizuje się w prawie karnym, w szczególności w przestępczości gospodarczej i skarbowej.
 • Zajmuje się analizą prawną sytuacji klientów pod kątem konsekwencji prawnokarnych podjętych działań, oceną ryzyka reakcji organów ścigania oraz sytuacji procesowej stron postępowań karnych.
 • Posiada duże doświadczenie w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko członkom zarządu spółek prawa handlowego oraz kadry zarządzającej, łącząc doświadczenie pełnomocnika z wieloletnim doświadczeniem asystenta sędziego jednego z wydziałów karnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Pełnomocnik w licznych postępowaniach karnych dotyczących m.in. przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko mieniu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów.
 • Reprezentuje również klientów w postępowaniach cywilnych z zakresu zabezpieczeń rzeczowych, w szczególności w postępowaniach przeciwko dłużnikom hipotecznym.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

piotr.siekierski@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Maciej Lewkowicz

 • Specjalizuje się w doradztwie prawnym podmiotom gospodarczym w szerokim spectrum ich działalności operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa handlowego.
 • W trakcie ostatnich lat pracy świadczył skuteczną pomoc prawną uczestnikom rynku zamówień publicznych, doradzał w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 • Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym w sprawach dotyczących sporów związanych z realizacją umów; reprezentuje wykonawców i zamawiających w negocjacjach.
 • Doradza jednostkom samorządu terytorialnego, w szczególności opiniuje akty wydawane przez organy stanowiące i wykonawcze ww. jednostek, jak również przygotowuje oraz opiniuje umowy zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, w tym podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego, samodzielnych publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej, instytutów badawczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich.
 • Znakomicie orientuje się we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia oraz zwolnień grupowych.
 • Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo – administracyjnych.
 • Ukończył podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego, podyplomowe studium zamówień publicznych, podyplomowe studia prawa rynku kapitałowego oraz podyplomowe studia prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Siedlcach.

maciej.lewkowicz@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Anna ŻACZKOWSKA

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Justyna Smolińska

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym, prawie restrukturyzacyjnym i rozwiązywaniu sporów.
 • Praktykuje w każdym aspekcie postępowań upadłościowych, w tym zarówno w ramach upadłości konsumenckich, jak i upadłości podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych podmiotów sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 • Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz restrukturyzacyjnych, w tym syndyków i zarządców – we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami i na każdym ich etapie.
 • Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych (w tym dotyczących wielomilionowych roszczeń zabezpieczonych rzeczowo lub wekslowo, odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu czy należności z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie prac budowlanych i remontowych) oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (w tym dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, obowiązków zwrotu kosztów, czy dotyczących zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych udziałem środków europejskich).
 • Doskonale porusza się także w prawie umów handlowych, zapewniając klientom wsparcie prawne na każdym etapie „życia” kontraktu: jego przygotowywania, negocjowania, zawierania, wykonywania oraz zakończenia.
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Agata DUDA-BIENIEK

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 • Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych oraz restrukturyzacyjnych.
 • Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów świadczących na rynku usługi finansowe, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej.
 • Pełnomocnik w licznych sporach sądowych, w tym z zakresu windykacji, nienależytego wykonywania umów, dochodzenia roszczeń oraz upadłości konsumenckiej.
 • Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach rodzinnych). Posiada także certyfikat mediatora ds. karnych z nieletnim sprawcą czynu zabronionego (wydany przez Polskie Centrum Mediacji).
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

agata.duda@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Martyna JĘDRASZKA

 • Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, prawie upadłościowym, prawie odszkodowawczym, prawie rodzinnym oraz rozwiązywaniu sporów.
 • Zajmuje się w kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, obejmującą bieżące aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym.
 • Pełnomocnik w licznych sporach sądowych, w tym sporach z zakresu windykacji, spraw pracowniczych, z zakresu rękojmi, a także dotyczących nienależytego wykonywania umów, dochodzenia roszczeń, w tym wobec ubezpieczycieli.
 • Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
 • Koordynuje i nadzoruje pracę zespołu odpowiedzialnego za bieżącą obsługę zadań merytorycznych.
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2013) i Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2012).
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

martyna.jedraszka @resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11

Michał DUDZIŃSKI

 • Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i upadłościowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych sektora bankowego i sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a ponadto w prawie karnym gospodarczym.
 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu sprawach sądowych, w tym sporach z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego.
 • Doradza podmiotom gospodarczym podczas prowadzonych rozmów i negocjacji oraz postępowaniach mediacyjnych zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowań sądowych.
 • Przeprowadzał liczne analizy i audyty podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw do ogłoszenia upadłości.
 • Koordynuje i zarządza pracą kilkunastoosobowego zespołu odpowiedzialnego za windykację przedsądową i sądową.
 • Reprezentuje interesy klientów w postępowaniach karnych.
 • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

michal.dudzinski@resist.pl

Telefon:
22 452 58 10
22 452 58 11