Oskar SITEK

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Zajmuje się prowadzeniem złożonych postępowań spornych oraz postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego i karno-skarbowego oraz odpowiedzialnością podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowuje optymalne scenariusze restrukturyzacji oraz skutecznie negocjuje warunki restrukturyzacji zadłużenia, w tym z podmiotami finansującymi, tj. bankami, oraz funduszami inwestycyjnymi.
 • Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach z zakresu projektów infrastrukturalnych, budownictwa drogowego i mieszkaniowego oraz dotyczących nienależytego wykonywania umów inwestycyjnych, a także sporów pracowniczych oraz spraw z zakresu odpowiedzialności kadry zarządzającej.
 • Posiada bogate doświadczenie we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym w postępowaniach upadłościowych wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, transgranicznych postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zajmował się obsługą rozmaitych transakcji kapitałowych, w tym również z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, syndyków i zarządców. Doskonale porusza się w prawnej organizacji procesu nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).
 • Znakomicie orientuje się w zagadnieniach związanych z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczeń rzeczowych i pieniężnych. Doradzał w ponad tysiącu transakcji związanych z zabezpieczeniem lub obrotem wierzytelnościami.
 • Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z reorganizacją zatrudnienia, w tym prowadzeniu pertraktacji ze związkami zawodowymi oraz przeprowadzaniu zwolnień grupowych.
 • Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz procedury cywilnej.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.

oskar.sitek@resist.pl

Telefon:

601 686 970
22 452 58 10
22 452 58 11

Piotr REZANKO

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 • Zajmuje się w bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym opracowywaniu i wdrażaniu zasad (praktyk) ładu korporacyjnego.
 • Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w tym wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 • Doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów w restrukturyzacji, w tym w szczególności w ramach postępowania sanacyjnego. Posiada unikatowe doświadczenie w zarządzaniu masą sanacyjną oraz efektywnym koordynowaniem relacji pomiędzy podmiotem w restrukturyzacji a zarządcą.
 • Zajmuje się również obsługą spółek sektora rynku kapitałowego, w tym w zakresie realizacji obowiązków względem instytucji nadzoru finansowego oraz innych regulatorów rynku kapitałowego.
 • Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach korporacyjnych oraz sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i umownej kadry zarządzającej.
 • Autor publikacji z zakresu procedury cywilnej i prawa upadłościowego.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

piotr.rezanko@resist.pl

Telefon:
607 617 667
22 452 58 10
22 452 58 11