Tomasz ROMANOWSKI

 • Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie rzeczowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych sposób zabezpieczania wierzytelności.
 • Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów świadczących na rynku usługi finansowe, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym w szczególności dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej.
 • Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w tym wobec spółek prawa handlowego, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 • Posiada bogate doświadczenie procesowe wynikające z reprezentowania klientów jako pełnomocnik w ponad tysiącu postępowań sądowych.
 • Doradza klientom indywidualnym oraz reprezentuje ich w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego.
 • Członek rad nadzorczych, pełnomocnik członków rad wierzycieli.
 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Autor artykułów na portalu prawo.pl m.in. „Zmiany dotyczące najmu lokali w galeriach handlowych”, Pulsu Biznesu m.in. Pandemia a wynagrodzenia wykonawców realizujących zamówienia publiczne oraz Gazety Prawnej m.in. „Co zrobić gdy czynsz najmu topi firmę. Rozwiązania w czasie pandemii”.
 • Współautor przewodnika „Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw” (rozdział: „Korzyści i zalety postępowania o zatwierdzenie układu” oraz „Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu”) wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 r.
 • Współautor przewodnika „Ustawa antylichwiarska – nowe zasady udzielania pożyczek” wydanego przez Rzeczpospolitą w 2023 r.
 • Prelegent podczas konferencji Pulsu Biznesu „Kontrakty budowlane” (wystąpienie: Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w umowach o wykonanie zamówienia publicznego), konferencji MMC „Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie gospodarcze i restrukturyzacja w nowej rzeczywistości prawnej (wystąpienie: Postępowanie gospodarcze – specyfika, odstępstwa od zasad ogólnych, prowadzenie postępowania dowodowego. Nowe postępowanie konsumenckie) oraz konferencji MMC „Spory sądowe oraz dochodzenie roszczeń na gruncie nowelizacji KPC i planowanych zmian” (wystąpienie: „Postępowania gospodarcze w nowym reżimie prawnym”).
 • Rekomendowany w dziedzinie Sporów sądowych (’Dispute resolution’) przez międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA.

tomasz.romanowski@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Piotr KIELOCH

 • Członek zarządu w RESIST Restrukturyzacje sp. z o.o.
 • Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz sporami gospodarczymi.
 • Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym w opracowywaniu optymalnych planów działań naprawczych. Doradza w wyborze odpowiedniego trybu restrukturyzacji sądowej.
 • W ramach swojej praktyki przygotowuje propozycje układowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz podejmuje działania zwiększające szansę na zawarcie układu. Wspiera także przedsiębiorców w zarządzaniu wizerunkiem firmy w kryzysie, opracowując strategie komunikacji w relacjach z wierzycielami oraz kontrahentami.
 • Brał udział w wielu transakcjach z udziałem podmiotów w restrukturyzacji lub upadłości, w tym w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack). Doskonale orientuje się również w zagadnieniach związanych z oceną skuteczności czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w tzw. okresie ochronnym (przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego).
 • Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności, w tym w ramach postępowań upadłościowych oraz w podejmowaniu działań związanych z szeroko pojętą ochroną praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.
 • Doradza we wszelkich kwestiach związanych z odpowiedzialnością kadry zarządzającej niewypłacalnych podmiotów gospodarczych. Pełnomocnik w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego m.in. dla aplikantów ORA „Rola pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym”.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Autor artykułów na łamach Rzeczpospolitej: „Uproszczona restrukturyzacja sposobem na ratowanie biznesu”, „Celem restrukturyzacji jest układ”, „Korzyści i ograniczenia nowego postępowania o zatwierdzenie układu”, Gazety Prawnej: „Ustawodawca umożliwił szybsze porozumienie z wierzycielami” oraz magazynu My Company: „Ważne zmiany dla firm w restrukturyzacji”.
 • Współautor przewodnika „Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw” (rozdział: „Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu”) wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 r.
 • Rekomendowany w dziedzinie Sporów sądowych (’Dispute resolution’) przez międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA.

piotr.kieloch@resist.pl

Telefon:
22 259 50 03
22 259 50 04

Oskar SITEK

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Zajmuje się prowadzeniem złożonych postępowań spornych oraz postępowań z zakresu prawa karnego gospodarczego i karno-skarbowego oraz odpowiedzialnością podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowuje optymalne scenariusze restrukturyzacji oraz skutecznie negocjuje warunki restrukturyzacji zadłużenia, w tym z podmiotami finansującymi, tj. bankami, oraz funduszami inwestycyjnymi.
 • Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach z zakresu projektów infrastrukturalnych, budownictwa drogowego i mieszkaniowego oraz dotyczących nienależytego wykonywania umów inwestycyjnych, a także sporów pracowniczych oraz spraw z zakresu odpowiedzialności kadry zarządzającej.
 • Posiada bogate doświadczenie we wszelkich postępowaniach, prowadzonych przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym w postępowaniach upadłościowych wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, transgranicznych postępowaniach upadłościowych oraz postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zajmował się obsługą rozmaitych transakcji kapitałowych, w tym również z udziałem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, syndyków i zarządców. Doskonale porusza się w prawnej organizacji procesu nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).
 • Znakomicie orientuje się w zagadnieniach związanych z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczeń rzeczowych i pieniężnych. Doradzał w ponad tysiącu transakcji związanych z zabezpieczeniem lub obrotem wierzytelnościami.
 • Posiada również doświadczenie w sprawach związanych z reorganizacją zatrudnienia, w tym prowadzeniu pertraktacji ze związkami zawodowymi oraz przeprowadzaniu zwolnień grupowych.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda.
 • Autor artykułów na łamach Rzeczpospolitej: „Czy dłużnik uchroni się przed wierzycielem zawierając intercyzę”, „Zmiany w pozasądowej restrukturyzacji”, „Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości”, Gazety Prawnej: „Jak małżonkowie odpowiadają za wspólnie zaciągnięte długi”, Pulsu Biznesu: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na zobowiązania dłużnika”, „Spóźniona upadłość kontra zakaz prowadzenia działalności i zasiadania w organach spółek” oraz portalu prawo.pl: „Postępowanie upadłościowe jako formuła zamykania szeroko oczu na prawdę”.
 • Współautor przewodnika „Zmiany w restrukturyzacji przedsiębiorstw” (rozdziały: „Cel postępowania restrukturyzacyjnego”, „Korzyści i zalety postępowania o zatwierdzenie układu”, „Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu”, „Postępowanie restrukturyzacyjne a odpowiedzialność cywilna”, „Postępowanie restrukturyzacyjne a odpowiedzialność karna”) wydanego przez Rzeczpospolitą i Parkiet w 2021 r.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego m.in. dla aplikantów ORA „Rola pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym”.
 • Rekomendowany w dziedzinie „Spory sądowe” (’Dispute resolution’) przez międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA.
 • Rekomendowany w dziedzinie „Restrukturyzacje i upadłości” przez ranking kancelarii prawnych Rzeczpospolitej.

oskar.sitek@resist.pl

Telefon:

601 686 970
22 259 50 03
22 259 50 04

Piotr REZANKO

 • Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych oraz rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 • Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, obejmującą wszystkie aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym, w tym opracowywaniu i wdrażaniu zasad (praktyk) ładu korporacyjnego.
 • Doradza syndykom i zarządcom we wszelkich kwestiach związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami, w tym wobec deweloperów, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 • Doskonale orientuje się w zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów w restrukturyzacji, w tym w szczególności w ramach postępowania sanacyjnego. Posiada unikatowe doświadczenie w zarządzaniu masą sanacyjną oraz efektywnym koordynowaniem relacji pomiędzy podmiotem w restrukturyzacji a zarządcą.
 • Zajmuje się również obsługą spółek sektora rynku kapitałowego, w tym w zakresie realizacji obowiązków względem instytucji nadzoru finansowego oraz innych regulatorów rynku kapitałowego.
 • Pełnomocnik w licznych sprawach sądowych, w tym sporach korporacyjnych oraz sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej i umownej kadry zarządzającej.
 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Autor publikacji z zakresu procedury cywilnej i prawa upadłościowego.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego m.in. dla aplikantów ORA „Rola pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym”.
 • Rekomendowany w dziedzinie Sporów sądowych (’Dispute resolution’) przez międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA.

piotr.rezanko@resist.pl

Telefon:
607 617 667
22 259 50 03
22 259 50 04