Prawo nieruchomości i budowlane

Zespół kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z nieruchomościami, prawem budowlanym i sporami inwestycyjnymi

 

W związku z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości doradzamy naszym klientom w zakresie:

 • due diligence nieruchomości
 • transakcji dotyczących nieruchomości, w tym negocjowania i zawierania umów sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, umów dzierżawy, najmu lub innych umów o korzystanie z nieruchomości
 • procesów nabywania i zbywania nieruchomości w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • procesów przejęcia, połączenia lub wydzielenia spółek, których istotą jest transfer nieruchomości
 • postępowań dotyczących wywłaszczania nieruchomości na różne cele oraz postępowań o odszkodowania za wywłaszczenie
 • prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym dotyczących rękojmi czy gwarancji udzielonej przy sprzedaży, uzgadniania treści ksiąg wieczystych, zasiedzenia i wszelkiego rodzaju postępowań działowych, ustanawiania lub znoszenia służebności, realizacji hipotek czy egzekucji z nieruchomości.

W kancelarii oferujemy również szeroki wachlarz usług związanych z procesem budowlanym i sporami inwestycyjnymi. W tych obszarach świadczymy następujące usługi:

 • wsparcie prawne w procesie inwestycyjnym, w szczególności na etapie uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie
 • wsparcie prawne w tworzeniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych
 • doradztwo w zakresie negocjowania, zawierania i renegocjacji umów o roboty budowlane
 • kompleksowa obsługa spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • pełne wsparcie w postępowaniach z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • wsparcie w postępowaniach przy uzyskiwaniu koniecznych uzgodnień przed m. in. organami ochrony zabytków; PGW Wody Polskie; Ministrem Rolnictwa, Ministrem Infrastruktury i inne
 • wsparcie inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców w różnego rodzaju sporach budowlanych.

RESIST świadczy kompleksowe wsparcie prawne w zakresie procesów komercjalizacji nieruchomości:

 • sporządzanie audytów i analiz biznesowych oraz pomoc w opracowaniu strategii komercjalizacji
 • opracowywaniu wzorów umów najmu lub dzierżawy powierzchni usługowych i handlowych
 • opracowanie dokumentacji koniecznej do komercjalizacji przedsięwzięć deweloperskich
 • negocjowanie i zawieranie indywidualnie projektowanych umów najmu i dzierżawy nieruchomości, lub dzierżawy przedsiębiorstw których głównym składnikiem majątkowym jest nieruchomość oraz renegocjowanie warunków tego typu umów
 • obsługa sporów wynikłych na tle niewykonania lub nienależytego wykonania umów najmu i dzierżawy na etapie polubownym jak i na etapie postępowania arbitrażowego lub sądowego.
 
Lider Praktyki:
 
Tomasz Romanowski
 
Daniel Biegalski
 
Dr Piotr Iwaszkiewicz
 
Andrzej Fic
 
Piotr Kieloch
 
Agnieszka Lewandowska