Sukces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sporze z Samorządowym Kolegium Odwoławczym o legitymację do bycia stroną w sprawie

Prawnicy RESIST reprezentowali syndyka masy upadłości stowarzyszenia w sporze dotyczącym nałożenia na upadłego kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi pasa drogowego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało brak legitymacji po stronie syndyka do wniesienia odwołania i umorzyło postępowanie. Nałożona na upadłego kara wynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Choć stanowisko prawników RESIST od początku było spójne i opierało się na przedstawieniu słusznej interpretacji przepisów prawa podatkowego i prawa upadłościowego, dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił w pełni zapatrywania prezentowane przez pełnomocników syndyka, że nie można uznać za słuszne stanowiska, zgodnie z którym syndykowi masy upadłości nie przysługuje odwołanie od decyzji, w sytuacji kiedy decyzja jest skierowana do upadłego. Podobnie błędne oznaczenie strony nie może skutkować pozbawieniem możliwości wniesienia odwołania.

Z ramienia Kancelarii interesy Syndyka reprezentowali Piotr Staniec, Robert Rubacha i Martyna Jędraszka, Małgorzata Korzeniowska

Prawnicy RESIST z sukcesem reprezentowali syndyka masy upadłości w sporze toczącym się przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o wpis ekspektatywy prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków

Prawnicy RESIST reprezentowali syndyka masy upadłości stowarzyszenia w precedensowym sporze dotyczącym wpisu ekspektatywy użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 99 lat i dokonania wpisu własności budynków. Sprawa dotyczy nieruchomości, których wartość opiewa na kilkadziesiąt milionów złotych.

Syndyk wygrał istotny, z punktu widzenia toczącego się postępowania upadłościowego, spór przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o prawo wpisania posiadanej ekspektatywy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do ksiąg wieczystych. Przedmiotowa sprawa ma szczególne znaczenie dla Klienta, bowiem po wielu latach sporu uzyskał on możliwość realizacji wyroku Sądu Najwyższego sprzed kilkunastu lat.    

W I instancji, zarówno Starszy Referendarz Sądowy, jak i Sąd Rejonowy oddalili wniosek Syndyka o wpis. Syndyk zaskarżył oba postanowienia. Sąd Okręgowy podzielił argumentację przedstawioną przez prawników RESIST i potwierdził, że Syndyk złożył oświadczenie o przyjęciu gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nabyciu prawa własności budynków w wymaganej formie, a sąd wieczystoksięgowy nie ma uprawnień ani możliwości prowadzenia postępowania dowodowego wykraczającego poza badanie dokumentów.

Kluczowym zagadnieniem rozstrzygniętym przez rzeczone orzeczenie jest stwierdzenie, że brak określenia okresu, na jaki ma zostać ustanowione użytkowanie wieczyste, nie stanowi przeszkody do dokonania wpisu. W takim wypadku oddanie gruntu następuje na okres 99 lat. Podobnie brak wskazania sposobu korzystania z nieruchomości w wyroku wydanym jako zastępcze oświadczenie woli nie może stanowić przeszkody do dokonania wpisu użytkowania wieczystego do księgi wieczystej, bowiem treść przysługującego prawa określa ustawa i zasady współżycia społecznego.

Dodatkowo Sąd Okręgowy potwierdził wnioski prezentowane przez prawników RESIST, jakoby złożenie oświadczenia o przyjęciu gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nabyciu prawa własności budynków nie było czynnością, dla której ważności wymagane jest zezwolenie sędziego-komisarza.

Z ramienia Kancelarii interesy Syndyka reprezentowali Piotr Staniec, Robert Rubacha i Martyna Jędraszka

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po raz kolejny uchyliło zaskarżone przez prawników RESIST decyzje Prezydenta Miasta o określeniu wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości

Syndyk reprezentowany przez prawników RESIST po raz kolejny przekonał Samorządowe Kolegium Odwoławcze do zasadności uchylenia zaskarżonych decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Po uprzednim uchyleniu zaskarżonych decyzji Prezydent Miasta ponownie wydał decyzje określające wysokość podatku od nieruchomości za okres sprzed kilku lat. Odwołanie od tych decyzji wnieśli prawnicy RESIST, wskazując iż Prezydent Miasta jako organ I instancji, pomimo wyraźnego zlecenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie podjął po raz kolejny wszelkich działań w celu ponownego i dokładnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości stanu faktycznego sprawy w postępowaniu podatkowym. Kolegium po zapoznaniu się z materiałem dowodowym potwierdziło zarzuty prezentowane przez prawników RESIST, jakoby postępowanie nie zostało przeprowadzone w sposób wyczerpujący i naruszało ogólne zasady postępowania podatkowego. Organ podatkowy kilkukrotnie wydawał decyzje, które po każdorazowej analizie akt sprawy pozwalały na stwierdzenie, że organ I instancji nie wykonał zaleceń organu II instancji.

Co więcej, ostatnie decyzje Prezydenta Miasta drastycznie odmiennie określiły wysokość przedmiotowego zobowiązania na wysokość ponad dwukrotnie wyższą. Organ podatkowy nie tylko nie zaprezentował swoich ustaleń, ale także przyjął błędną stawkę opodatkowania. Z uwagi na powyższe, wszystkie decyzje zostały uchylone, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

Niniejsza sprawa dobitnie potwierdza, że organ podatkowy musi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący wykazać zaistnienie zdarzenia, z którym właściwa ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

Z ramienia Kancelarii Syndykowi doradzali Piotr Staniec, Martyna Jędraszka i Robert Rubacha

Kolejny spór pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą zakończony sukcesem

Prawnicy RESIST doradzali inwestorowi w sporze z generalnym wykonawcą galerii handlowej i doprowadzili do zawarcia korzystnej dla Klienta ugody. Konsulting obejmował analizę wzajemnych roszczeń, w szczególności przy uwzględnieniu kwestii kaucji gwarancyjnych, kar umownych, przelewu wierzytelności i instytucji potrącenia.

Wszelkie działania prawników RESIST poprzedzone zostały szczegółową analizą umów zawartych pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą, których przedmiotem było wykonanie prac projektowych, jak i następczo prac budowlanych. Przedmiotem dalszego wsparcia objęte zostały kwestie analizy nienależytego wykonania umów bądź ich niewykonania z perspektywy inwestora. Prawnicy RESIST przedstawili Klientowi różne warianty rozwiązania sporu, w taki sposób, aby możliwie strategicznie zabezpieczyć jego interesy. Prowadzili negocjacje z kontrahentem, badali opinie biegłych ekspertów, dokonywali zgłoszenia roszczeń, analizowali akta rejestrowe, w tym dotyczące przekształcenia spółki kontrahenta. Zapewnili Klientowi doradztwo na spotkaniach, ostatecznie doprowadzając do zawarcia korzystnej ugody mediacyjnej, która została zatwierdzona przez sąd.

Prowadzenie sprawy wymagało pomocy prawnej, ale również skutecznych pertraktacji, wymagających znajomości branży budowlanej i jej specyfiki. Obejmowało także zapewnienie Klientowi zrealizowania budowy w satysfakcjonującym dla niego czasie i dogodnych warunkach, odpowiadających planom inwestycyjnym. Prawnicy RESIST zadbali o kompleksowe i pomyślne doprowadzenie sprawy do końca.

Z ramienia Kancelarii interesy Klienta reprezentowali Piotr Staniec i Martyna Jędraszka

Doradzaliśmy Spółce wiodącej w branży sprzedaży odzieży segmentu premium w strategicznym dla jej dalszego rozwoju postępowaniu restrukturyzacyjnym, dotyczącym zadłużenia przekraczającego 22 mln zł.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali swojemu wieloletniemu klientowi, grupie spółek, z branży odzieżowej przy przeprowadzeniu strategicznej dla jego rozwoju restrukturyzacji sądowej, zadłużenia przekraczającego 22 mln zł. Zakończenie procesu restrukturyzacji przyjętym układem pozwoliło kontynuować prowadzoną od 28 lat sprzedaż na terenie całego kraju bez potrzeby finansowania bankowego.

Nasze doradztwo dotyczyło przygotowania koncepcji działań naprawczych i obejmowało przygotowanie wniosku otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, określenie planu redukcji zadłużenia oraz renegocjację warunków umów najmu, gwarantujących zachowanie kluczowych dla funkcjonowania spółki kontraktów handlowych. Wsparcie w toku całego postępowania obejmowało także przygotowanie propozycji układowych, które były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną, a także wsparcie we wdrożeniu przez Klienta zaplanowanych działań.

Doradztwo na rzecz Klienta prowadzącego sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych jest kolejnym przypadkiem zaangażowania Praktyki Restrukturyzacyjnej w sprawach, w których pragmatyczna ocena możliwości restrukturyzacji, pozwoliła przyjąć układ zdecydowaną większością głosów wierzycieli, głównie zagranicznych, z sumą wierzytelności ponad 21 mln zł. Przyjęty układ zapewnił Klientowi restrukturyzacje ponad 17 mln zł i umorzenie odsetek o wartości blisko 3,2 mln bez potrzeby uzyskiwania zewnętrznego finansowania bankowego. Nieszablonowość podejścia do projektu związana była głównie z koniecznością zredefiniowania struktury operacyjnej i zadłużenia, co pozwoliło nie tylko wznowić dostawy towarów do sklepów, odbudować zaufanie wierzycieli, co także zwiększyć obrót o 5% w skali roku i przychody o blisko 1,5 mln rocznie. W porównaniu do kosztów finasowania bankowego przeprowadzona we właściwym momencie restrukturyzacja pozwoliła uzyskać korzyść ekonomiczną na poziomie 7,5 mln zł.

Z ramienia Kancelarii Klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Rezanko i Piotr Kieloch.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych w czasie pandemii koronawirusa.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych w czasie pandemii koronawirusa, m.in. opracowując dedykowany im kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w II półroczu 2020 roku.

Zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa na koniunkturę gospodarczą jest bardzo trudne. Oceny i analizy muszą w sobie zawierać odpowiedzi dotyczące skali wpływu pandemii na sytuację najemcy, zmiany poziomów składanych zamówień lub sprzedaży, dostępność pracowników czy na dotychczasowe plany inwestycyjne. Największe jednak znaczenie na płynność finansową, a co za tym idzie na zagrożenie niewypłacalnością i możliwe sposoby restrukturyzacji ma przede wszystkim wpływ:

 • spadku obrotów po otwarciu centrów handlowych na rentowność danego punktu sprzedaży, oraz
 • spodziewanych spadków marż brutto w związku ze spodziewaną koniecznością wprowadzania bardzo głębokich przecen dla posiadanego zapasu towaru.

Każdy najemca rozważający w aktualnej sytuacji epidemicznej możliwość lub konieczność sądowej restrukturyzacji przed podjęciem takiej decyzji powinien dokonać analizy:

 • możliwości renegocjacji kontraktów handlowych oraz umów najmu, w tym kontekście możliwych do wdrożenia działań restrukturyzacji sądowej
 • spraw pracowniczych i kosztów pracowniczych (z perspektywy przewidywalnego czasu postcovidowego), przy uwzględnieniu wpływu tak określonych kosztów na poziom rentowności i płynności (np. przy zastosowaniu mechanizmów Tarczy Antykryzysowej)
 • możliwości uzyskania poprawy płynności finansowej najemcy i każdego punktu sprzedaży w odniesieniu do możliwych zmian w kosztach wynagrodzeń, pozostałych kosztów funkcjonowania sklepów, kosztów sprzedaży i zarządu przy jednoczesnym baczeniu na spodziewany spadek obrotów po otwarciu centrów handlowych

Powyższe pokazuje, że przed podjęciem decyzji w zakresie wyboru sposobu restrukturyzacji, w tym restrukturyzacji sądowej konieczne jest dokonanie symulacji w zakresie wpływu zamknięcia centrów handlowych na wynik/płynność najemcy w zależności od:

 • prognozowanej zmiany wielkości obrotów po otwarciu centrów handlowych
 • prognozowanej wysokości marży brutto na sprzedaży produktów w związku z zalegającym zapasem towaru w magazynach (spodziewane są ze strony retailerów/najemców wielkie przeceny bieżącej kolekcji w wysokości nawet 70-90%, co w bezpośredni sposób wpłynie na uzyskiwaną marże brutto, a tym samym wyniki i płynność finansową najemcy)
 • zakładanej obniżki opłat najmu w kolejnym okresie począwszy od daty otwarcia centrów handlowych
 • uzyskanej dotychczas lub możliwej do uzyskania obniżki/redukcji kosztów wynagrodzeń pracowniczych
 • możliwych do uzyskania redukcji w zakresie pozostałych kosztów działania sklepów
 • możliwych do uzyskania redukcji w zakresie kosztów sprzedaży i zarządu

Bazując na wszystkich możliwych zmiennych prawnicy Praktyki Restrukturyzacyjnej wraz ze specjalistami PEREGRINE z myślą o najemcach przygotowali autorski kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy Najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w II półroczu 2020 roku.

Powyższy zestaw danych, jakie można zagregować przy pomocy kalkulatora, jest oczywiście przykładowy, ale unaocznia dwie rzeczy: (A) uwzględnienie zmiany jedynie w zakresie np. opłat najmu bez uwzględnienia zmian w zakresie marży brutto, czy też zmian w wynagrodzeniach pokaże niepełny obraz sytuacji finansowej oraz (B) analiza powinna obejmować dane dla każdego sklepu osobno – każdy sklep ma inne warunki handlowe, inne obroty, inne koszty funkcjonowania etc., stąd każdy sklepu musi zostać poddany takiej ewaluacji.

Dodatkowo w oparciu o kalkulator możliwe jest bieżące śledzenie wysokości uzyskiwanych obrotów i ich zmiany względem analogicznego okresu sprzed roku. Śledzone dane pozwolą nam ocenić (A) moment, w którym podmiot jest już niewypłacalny, (B) moment, w którym pojawia się zagrożenie niewypłacalnością oraz (C) moment w którym zastosowane mechanizmy pozasądowe nie dają oczekiwanych rezultatów.

Jednocześnie dedykowany zespół prawników z Praktyki Restrukturyzacyjnej oraz Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego jest przygotowany na udzielenie koniecznego wsparcia we wszystkich aspektach działalności najemcy. W szczególności zapewnimy nieustanną pomoc prawną w ramach:

 • renegocjacji kontraktów handlowych oraz umów najmu, w tym kontekście możliwych do wdrożenia działań restrukturyzacji sądowej
 • spraw pracowniczych
 • współpracy z organami skarbowymi i ZUS
 • opracowania możliwych scenariuszy oraz ich następstw

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kieloch

piotr.kieloch@resist.pl

Michał Mirecki

michał.mirecki@resist.pl

covid@resist.pl

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali przy opracowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji 17 mln zadłużenia dużego przedsiębiorstwa spożywczego, działającego na rynkach europejskich.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali przy opracowaniu planu restrukturyzacji zadłużenia dużego przedsiębiorstwa spożywczego, prowadzącego międzynarodową sprzedaż. Doradztwo obejmowało w szczególności wdrożenie planu restrukturyzacji w ramach otwartego w tym celu postępowania restrukturyzacyjnego, przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami oraz doprowadzenie do zatwierdzenia układu.

Wsparciem objęte było przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, opracowanie różnych wariantów planu restrukturyzacji zadłużenia, określenie poziomów redukcji zadłużenia w poszczególnych grupach wierzycieli oraz przygotowanie propozycji układowych, zakładających konwersję wierzytelności na udziały. Prawnicy RESIST zapewnili także Klientowi pomoc na każdym etapie przyspieszonego postępowania układowego oraz w okresie wykonywania układu.

Wszystkie działania były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną spółki, negocjacji z wierzycielami, zredefiniowaniem stosunków właścicielskich oraz pragmatyczną oceną możliwości jej restrukturyzacji. W toku postępowania restrukturyzacyjnego wspieraliśmy Klienta w negocjacjach z wierzycielami w sprawie przyjęcia planowanego układu oraz w bieżących relacjach z kontrahentami. Służyliśmy również nadzorcy sądowemu ekspercką wiedzą, przygotowując opinie prawne dotyczące relacji prawa ochrony konkurencji oraz prawa restrukturyzacyjnego w zakresie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Nieszablonowe podejście do tematu oraz zaangażowanie Prawników RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doprowadziło do zatwierdzenia bardzo korzystnych dla Klienta warunków restrukturyzacji jego zadłużenia. Przyjęty układ przewidywał konwersję ponad 7 mln zł wierzytelności na udziały spółki, przy zachowaniu pełnej kontroli nad spółką przez Klienta.

Z ramienia Kancelarii Klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Kieloch i Karolina Kosik.

Prawnicy RESIST z sukcesem doradzali przy zawarciu umów budowlanych o wartości ponad 8 mln zł, dotyczących kompletnego wyposażenia nowych biur dla dwóch banków.

Prawnicy RESIST z sukcesem doradzali swojemu Klientowi w toku negocjacji oraz przy zawieraniu umów o wartości ponad 8 mln zł na kompleksową dostawę, wyposażenie i wykończenie kilkunastu pięter nowych biur dla banków, jakie zostaną otworzone w Warszawie w 2020 r.

Doradztwo obejmowało całość procesu negocjacji wielopłaszczyznowych warunków umów budowlanych, które musiały uwzględniać wpływ aktualnie panującej pandemii.  Ponadto prawnicy RESIST zapewniali Klientowi bieżące wsparcie prawne w trakcie konstruowania umów we wzajemnych ich powiązaniu z umowami podwykonawczymi, z dostawcami i producentami wyposażenia nowych biur banków.

Klientowi doradzali Agnieszka Makowska – Stawowiak oraz Magdalena Zdanowska przy wsparciu Oskara Sitek

Prawnicy RESIST doradzali w precedensowym sporze dotyczącym zabezpieczeń kredytu odnawialnego udzielonemu bankowi do kwoty 70 mln zł

Prawnicy RESIST doradzali syndykowi masy upadłości jednego z banków spółdzielczych w precedensowym sporze dotyczącym ważności i skuteczności zabezpieczeń kredytu odnawialnego udzielonemu bankowi do kwoty 70 mln zł oraz jego spłaty w drodze przeniesienia aktywów banku.

Strategicznym celem ugody było zakończenie kilkudziesięciu postępowań sądowych, których bank był stroną oraz uzyskanie realnego zwrotu środków pieniężnych do masy upadłości z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli. Ugodę osiągnięto po kilkumiesięcznych negocjacjach. Istotą sporu była ocena ważności ustanowionych przez bank spółdzielczy zabezpieczeń, w tym dokonanego przelewu wierzytelności, ustanowienia hipoteki i subintabulatu, oraz prawnej skuteczności dokonanych spłat. Jednym z elementów sporu był także ustalony w umowie kredytowej sposób uzyskiwania dostępu do środków pieniężnych w okresie poprzedzającym upadłość.

Wynegocjowana ugoda pozwoliła polubownie zakończyć konflikt, wszystkie postępowania sądowe oraz odzyskać dla masy upadłości wielomilionowe środki pieniężne. Na podstawie ugody majątek banku został także uwolniony od ustanowionych zabezpieczeń o wartości kilkudziesięciu mln zł.

Prawnicy z Praktyki Upadłościowej doradzali Syndykowi na etapie prowadzenia rozmów ugodowych, przygotowania treści porozumienia oraz uzyskiwania zgody Sędziego-komisarza na zawarcie ugody, znoszącej prawne relacje międzybankowe oraz kończący skomplikowany spór prawny.

Z ramienia Resist, Syndykowi doradzali: Oskar Sitek, Piotr Rezanko oraz Tomasz Romanowski i Piotr Kieloch

Prawnicy RESIST z sukcesem reprezentowali spadkobiercę poręczyciela w sporach sądowych dotyczących spłaty ponad 46 mln kredytu otrzymanego przez spółkę w upadłości.

Eksperci z Praktyki Upadłościowej i Postępowań Spornych kancelarii RESIST z sukcesem reprezentowali spadkobiercę w sporze z bankiem oraz jego następcą prawnym dotyczącym spłaty 46 mln kredytu i udzielonych przez spółki powiązane z kredytobiorcą zabezpieczeń bankowych. Sprawa dotyczyła także zasad ustanawiania zabezpieczeń kredytu udzielonego jednemu podmiotowi przez inne osoby, a także sytuacji prawnej poręczycieli oraz wspólników spółek osobowych w sytuacji ogłoszonej upadłości kredytobiorcy.

Jedną z osi sporu między spadkobiercą poręczyciela z umowy kredytu a bankiem były zasady na jakich kredyt został udzielony oraz ważność ustanowionych zabezpieczeń bankowych. Przeprowadzone przez prawników RESIST badanie dokumentacji bankowej oraz kilkuletnia historia kontaktów banku z głównym kredytobiorcom wykazało, że bank uzyskał zabezpieczenie, które wobec dłużników rzeczowych jest bezskuteczne. Udzielane zabezpieczenia nie były powiązane bezpośrednio z udzielonym finansowaniem a stanowiły akt dodatkowego i nieodpłatnego zabezpieczenia. Ocena skuteczności udzielonych bankowi zabezpieczeń była kluczowa dla procesu negocjacji z bankiem a następnie z następcą prawnym banku co do sposobu i zakresu spłaty kredytu przez spadkobiercę.

Co istotne, a jednocześnie wyróżniające całą sprawę, zabezpieczenia bankowe zostały ubezskutecznione w drodze ogłoszenia upadłości jednej ze stron umowy kredytu. Upadłość stanowiła punkt zwrotny w trudnych sporach sądowych oraz rozmowach ugodowych z bankiem, zakończonych ostatecznie uznaniem czynności bankowych za bezskuteczne oraz zawarciem ugody z bankiem.

Klient po blisko czterech latach sporów zobowiązany został do spłaty kredytu jedynie w niewielkiej 1/10 części.

Powołana sprawa, a w szczególności orzeczenia sądu upadłościowego mają istotne znacznie dla kredytobiorców których kredytu są dobezpieczane w trakcie obowiązywania umów w sposób nieodpłatny na żądanie banków. Sąd w tej sprawie potwierdził pogląd prawny, prezentowany przez prawników RESIST, według jakich zasad można ustanawiać zabezpieczenie udzielanego kredytu w trakcie jego obowiązywania, oraz kiedy takie zabezpieczenia mogą okazać się bezskuteczne prawnie.

Z ramienia RESIST klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Rezanko i Karolina Kosik.

 

 

Prawnicy RESIST pomogli przy restrukturyzacji sądowej spółce z segmentu odzieży premium

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali swojemu wieloletniemu klientowi, grupie spółek, z branży odzieżowej przy przeprowadzeniu strategicznej dla jego rozwoju restrukturyzacji sądowej, która pozwoliła kontynuować prowadzoną od 28 lat sprzedaż na terenie całego kraju bez potrzeby finansowania bankowego.

Doradzaliśmy Spółce wiodącej w branży sprzedaży odzieży segmentu premium w strategicznym dla jej dalszego rozwoju postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Nasze doradztwo dotyczyło przygotowania koncepcji działań naprawczych i obejmowało przygotowanie wniosku otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, określenie planu redukcji zadłużenia oraz renegocjację umów najmu, gwarantujących zachowanie kluczowych dla funkcjonowania spółki kontraktów handlowych. Wsparcie w toku całego postępowania obejmowało także przygotowanie propozycji układowych, które były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną, a także wsparcie we wdrożeniu przez Klienta zaplanowanych działań.

Doradztwo na rzecz Klienta prowadzącego sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych jest kolejnym przypadkiem zaangażowania Praktyki Restrukturyzacyjnej w sprawach, w których pragmatyczna ocena możliwości restrukturyzacji, pozwoliła przyjąć układ zdecydowaną większością głosów wierzycieli, głównie zagranicznych, z sumą wierzytelności ponad 21 mln zł. Przyjęty układ zapewnił Klientowi restrukturyzacje ponad 17 mln zł i umorzenie odsetek o wartości blisko 3,2 mln bez potrzeby uzyskiwania zewnętrznego finansowania bankowego. Nieszablonowość podejścia do projektu związana była głównie z koniecznością zredefiniowania struktury operacyjnej i zadłużenia, co pozwoliło nie tylko wznowić dostawy towarów do sklepów, odbudować zaufanie wierzycieli, co także zwiększyć obrót o 5% w skali roku i przychody o blisko 1,5 mln rocznie. W porównaniu do kosztów finasowania bankowego przeprowadzona we właściwym momencie restrukturyzacja pozwoliła uzyskać korzyść ekonomiczną na poziomie 7,5 mln zł.

Z ramienia Kancelarii Klientowi doradzali adwokat Oskar Sitek, adwokat Piotr Rezanko.

Nowelizacja ustawy o COVID-19 – najważniejsze zmiany na rynku zamówień publicznych

Ogłoszona w dniu 31 marca 2020 roku ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) przewiduje szereg rozwiązań odnoszących się do kwestii funkcjonowania rynku zamówień publicznych.

Z perspektywy uczestników rynku zamówień publicznych gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, istnieje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z jednej strony, rozwiązania, które wprowadził legislator, pozwalają uelastycznić warunki realizacji umów, uwzględniając specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19. Z drugiej jednak strony, przyjęte rozwiązania pozostawiają zamawiającemu pełną uznaniowość co do sytuacji wykonawcy, jak również nie chronią go w pełni przed rozwiązaniem umowy przez zamawiającego z powodu COVID-19. Ponadto, wobec braku stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie środków pomocowych, co do ewentualnego przesunięcia terminu realizacji inwestycji z perspektywy 2014-2020 na rok 2021, powstaje niepewność, czy zamawiający nie odstąpi od umowy zawartej z wykonawcą z przyczyn związanych z brakiem pozyskania środków finansowych na realizację zamówienia publicznego.

Najważniejsze regulacje, kształtujące nowe prawa i obowiązki, zarówno wykonawców, jak i zamawiających, przedstawiają się następująco:

 

 • rozszerzono wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zastąpienie słowa „towary” słowem „dostawy”,
 • strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązane są niezwłocznie informować się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy,
 • strony umowy w sprawie zamówienia publicznego potwierdzają ten wpływ dołączając do ww. informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: (1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; (2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; (3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; (4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; (5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
 • każda ze stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy,
 • strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, związanych z wystąpieniem COVID-19, na należyte jej wykonanie,
 • Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: (1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, (2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, (3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy,
 • jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy,
 • dokonanie zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą pociąga za sobą obowiązek odpowiedniej zmiany umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, o ile zmiana dotyczy części zamówienia powierzonej do wykonania podwykonawcy,
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może prowadzić kontrole uprzednie,
 • terminy dotyczące postępowania odwoławczego, zawarte Dziale VI rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym na wniesienie odwołania i przystąpienia do postępowania odwoławczego) nie ulegają wstrzymaniu ani zawieszeniu,
 • w przedmiotowym okresie nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej otrzymali upoważnienie do wydawania zarządzeń określających szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej, związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.

 

Uchwalona ustawa nie rozwiązała wszystkich problemów związanych z procesem udzielenia zamówień publicznych, w szczególności dotyczących funkcjonowania i możliwości wydawania orzeczeń przez Krajową Izbę Odwoławczą. Aktualnie prowadzone są prace nad dalszymi zmianami, umożliwiającymi Krajowej Izbie Odwoławczej wydawanie orzeczeń bez konieczności przeprowadzenia posiedzenia jawnego/rozprawy. Sama treść zmian nie jest znana. Nie wiadomo również, w jakim kształcie przepisy te zostaną ostatecznie uchwalone. Z przekazywanych do wiadomości publicznej informacji wynika, że projekt zakłada rozstrzyganie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań w oparciu o stanowiska stron wyrażone na piśmie oraz dowody w postaci dokumentów załączonych do ww. pism. Sam wyrok miałby być ogłaszany poprzez publikację sentencji na stronie Krajowej Izby Odwoławczej. W praktyce, powyższe rozwiązania rodzą dla uczestników postępowania konieczność zachowania zwiększonej staranności w gromadzeniu wszelkich dokumentów służących wykazywaniu swoich racji przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Z uwagi na skalę i wyjątkowy zakres problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Prosimy kierować do nas wszelkie pytania i wątpliwości w celu pełnego i efektywnego wykorzystania instrumentów zaproponowanych w ramach Tarczy antykryzysowej. Zapewniamy dogodną i bezpieczną formę konsultacji.

 

Radca prawny Magdalena Zdanowska

magdalena.zdanowska@resist.pl

Adwokat Maciej Lewkowicz

maciej.lewkowicz@resist.pl

Kancelaria RESIST doradza w zakresie dochodzenia wierzytelności instytucji finansowych w upadłości

Doradztwo prawne RESIST w zakresie dochodzenia i zarządzania wierzytelnościami instytucji finansowych w upadłości to ciąg sukcesów, trwający od grudnia 2014 roku.

Nasz wyspecjalizowany zespół kilkudziesięciu prawników skutecznie obsługuje proces dochodzenia wierzytelności, przysługujących kilku instytucjom finansowym w upadłości z całego kraju. Łączna wartość obsługiwanego portfela wierzytelności przekracza 4 mld zł.

Obsługa kancelarii RESIST obejmowała wszystkie czynności, począwszy od działań polubownych (wezwania do zapłaty), poprzez złożenie pozwów (EPU, pozwy z weksla, pozwy wobec dłużników rzeczowych), aż po postępowania egzekucyjne. W ramach świadczonych usług przeprowadziliśmy także wielopoziomową analizę dochodzonych wierzytelności, w tym wycenę kilku tysięcy nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie. Bilans działań kancelarii RESIST obejmuje ponad 13 700 pozwów, na kwotę przewyższającą 1 mld złotych oraz ponad 7460 postępowań egzekucyjnych, na kwotę ponad 360 mln zł.

Doradztwo prawne RESIST w toku postępowania upadłościowego spółki z branży budowlanej

Kancelaria RESIST wspiera syndyka masy upadłości spółki z branży budowlanej prowadzącej takie projekty jak przebudowa Centrum Handlowego w Warszawie, czy biurowców na Mokotowie.

Nasz zespół prowadzi kompleksowe doradztwo prawne w toku prowadzonego postępowania upadłościowego w zakresie wszystkich kwestii prawnych według potrzeb syndyka, w tym m.in. w zakresie oceny następstw ogłoszenia upadłości dla stosunków prawnych, których stroną jest upadły, odzyskiwania należności (w tym zatrzymanych sum tytułem kaucji gwarancyjnych), prowadzenia spraw sądowych.

Kancelaria RESIST doradzała w przedmiocie dostępnych rozwiązań związanych z problematyką zobowiązań wykonawcy generalnego wynikających z umów o roboty budowlane, umów kaucji gwarancyjnych oraz gwarancji jakości – których termin jeszcze nie upłynął – w związku z ogłoszeniem upadłości tej strony wymienionych umów.

Przeprowadziliśmy również analizę faktyczną oraz prawną szeregu umów o roboty budowlane w zakresie udzielonych przez upadłego gwarancji jakości, a także gwarancji bankowych wystawionych przez różne banki na zlecenie upadłego, w następstwie podejmując czynności zmierzające do odstąpienia od wybranych umów w trybie przepisów Prawa upadłościowego.

Projekt prowadzi Piotr Rezanko, Karolina Kosik, Robert Rubacha, Piotr Siekierski i Bartłomiej Łagowski.

Doradztwo prawne RESIST w toku postępowania sanacyjnego spółki z branży e-commerce

Kancelaria RESIST wspiera zarządcę masy sanacyjnej spółki z branży e-commerce, prowadzącej sprzedaż m.in. produktów dla dzieci, artykułów dla zwierząt, a także wyposażenia domu i ogrodu na rynek polski, europejski oraz amerykański w dużej mierze za pośrednictwem portalu Amazon.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne w toku postępowania sanacyjnego spółki związane z:

 • bieżącą działalnością spółki,
 • z opracowaniem nowego modelu biznesowego, który ma zapewnić właściwe funkcjonowanie firmy,
 • prowadzeniem negocjacji zarówno ze stałymi partnerami biznesowymi spółki, mającymi na celu zabezpieczenie ciągłości działalności spółki i jej bieżących przychodów, jak i państwową instytucją w zakresie dofinansowania działalności w prawie 3 mln zł,
 • dochodzeniem należności,
 • prowadzeniem spraw sądowych,
 • obroną przed bezprawnie wszczynanymi wobec spółki egzekucjami.

W szczególności, Kancelaria wdrożyła proces optymalizacji ponoszonych przez spółkę kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez m.in. odstąpienie od niekorzystnych umów najmu za zgodą Sędziego-komisarza w oparciu o przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, co pozwoli zredukować stałe miesięczne wydatki spółki o 1,5 mln zł oraz przeprowadzenie negocjacji w zakresie najmu nowej siedziby spółki i magazynu.

Ze strony RESIST projekt prowadzi Piotr Rezanko, Magdalena Zdanowska, Robert Rubacha, Piotr Kieloch, Justyna Smolińska i Karolina Kosik.

RESIST wybrany doradcą prawnym w procesie upadłości jednego z banków spółdzielczych. Jest to jedna z pierwszych historycznie upadłości w sektorze bankowości spółdzielczej.

Kancelaria RESIST została wybrana jako główny doradca prawny w toku całego postępowania upadłościowego banku spółdzielczego. Prawnicy z Praktyki Upadłościowej, Postępowań Spornych oraz Prawa Karnego prowadzą bieżące doradztwo prawne Syndykowi we wszystkich aspektach postępowania upadłościowego banku. RESIST wpiera Klienta między innymi na etapie realizacji obowiązków względem instytucji nadzoru finansowego, relacji z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym oraz pełnej obsługi prawnej wszystkich postępowań sądowych z powództwa lub z udziałem Banku, jak również zarządzania i sprzedaży portfela kredytowego o wartości przekraczającej 200 mln złotych. Wsparciem prawnym prawników RESIST z Praktyki Prawa Karnego objęty jest także przebieg, prowadzonych postępowań karnych przeciwko uczestnikom obrotu kredytowego oraz członkom organów Banku.

Z ramienia Kancelarii Klientowi projekt nadzorowany jest przez Piotra Rezanko i Tomasz Romanowskiego przy bieżącym wsparciu zespołu prawników z Praktyki Upadłościowej, Postępowań Spornych i Prawa Karnego.

Prawnicy RESIST z Praktyki Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego doradzali azjatyckiemu funduszowi private equity.

Prawnicy RESIST z Praktyki Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego doradzali jednemu z azjatyckich funduszy private equity przy zawieraniu umów o ustanowienie zabezpieczenia, zawieranych w wykonaniu umów inwestycyjnych.

Ustanowienie zabezpieczeń w postaci zastawów rejestrowych oraz hipotek było niecodzienne ponieważ dotyczyło wykonania zawieranych umów inwestycyjnych, których stroną był fundusz działający w nieznanej polskim regulacją formie zarejestrowanego trustu. Szczególnym akcentem doradztwa było rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk Klienta, w tym ryzyk prawnych, związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.

Eksperci RESIST doradzali Klientowi m.in. przy analizie i dostosowaniu dokumentów transakcyjnych do polskich wymogów procesowych oraz ocenili następstwa prawne poszczególnie zawieranych umów na relacje inwestorskie oceniane z perspektywy polskiego porządku prawnego. Finalizując zawarte przez Klienta umowy prawnicy RESIST doradzali także na etapie reprezentacji trustu w toku postępowań przed krajowymi organami sądowymi i innymi osobami.

Z ramienia RESIST projektem kierował Oskar Sitek przy wsparciu Bartosza Łagowskiego i Magdaleny Zdanowskiej.

RESIST wspierał Raw Materials Processing

RESIST wspierał Raw Materials Processing przy nabyciu przedsiębiorstwa POLVINYL S.A. w upadłości, produkującego tworzywa sztuczne oraz przy doradztwie w pozyskaniu inwestora na rozbudowę zakładu i uruchomieniu produkcji. W rezultacie łączna wartość transakcji przekroczyła 30 mln zł.

RESIST doradzał w całym procesie nabycia przedsiębiorstwa w upadłości oraz rozbudowie i uruchomieniu zakładu produkcyjnego, który był podzielony na cztery etapy. Pierwszy związany był z negocjacjami i zawarciem z syndykiem umowy dzierżawy przedsiębiorstwa oraz umowy przedwstępnej. Kolejny etap skoncentrowany był na doradztwie przy zawieranych transakcjach rozbudowy zakładu w warunkach upadłości oraz w procesie nabycia przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego spółki POLVINYL S.A. W trzecim etapie RESIST wpierał Raw Materials Processing w porządkowaniu stanu prawnego nabytej spółki, a zwłaszcza nieruchomości i obciążających majątek zakładu służebnościach. Ostatnim etapem było wparcie prawne dla powiązanych z sobą transakcji pozyskania inwestora zewnętrznego oraz podjęcia współpracy z grupą największych producentów kabli i przewodów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ze strony RESIST projekt prowadzili Oskar Sitek, Piotr Kieloch, Maciej Lewkowicz i Bartosz Łagowski

Sąd upadłościowy podzielił pogląd prawników RESIST dotyczący znaczenia listy wierzytelności, sporządzonej w postępowaniu upadłościowym po umorzeniu tego postępowania.

Syndyk, reprezentowany przez prawników RESIST z Praktyki Upadłościowej wygrał istotny spór co do znaczenia zatwierdzonej listy wierzytelności (sporządzonej w toku postępowania upadłościowego, które zostało umorzone) dla kolejnego postępowania upadłościowego prowadzonego wobec tego samego przedsiębiorcy.

W I instancji Sędzia-komisarz oddalił sprzeciwu wierzyciela, który dotyczył uznania przez Syndyka wierzytelności innego wierzyciela w kwocie ponad 20 mln zł oraz określenia, że wierzytelności te są zabezpieczone hipotekami. Wyżej wskazane wierzytelności wraz z zabezpieczeniem w postaci hipotek zostały uznane na zatwierdzonej liście wierzytelności w pierwszym postępowaniu upadłościowym i ta właśnie okoliczność stanowiła podstawę umieszczenia wierzytelności na liście wierzytelności, sporządzonej w kolejnym postępowaniu upadłościowym.

Skarżący próbował zanegować znaczenie zatwierdzonej listy wierzytelności, wskazując, że nie stanowi ona tytułu egzekucyjnego pochodzącego od sądu, nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej oraz nie przesądza o istnieniu wierzytelności.

Sąd upadłościowy podzielił jednak argumentację prezentowaną przez prawników RESIST uznając, że umieszczenie należności dochodzonej w postepowaniu upadłościowym na liście wierzytelności jest orzeczeniem sądowym, mogącym stanowić surogat osądzenia sprawy.

W szczególności jeżeli upadły uznał wierzytelność, która została umieszczona na liście wierzytelności, powództwo o ustalenie, że wierzytelność umieszczona na liście nie istnieje albo istnieje w mniejszym zakresie jest niedopuszczalne. W takiej właśnie sytuacji przyjąć należy, że umieszczenie jakiejś wierzytelności na liście wierzytelności korzysta z powagi rzeczy urzędowej, ma więc skutki takie same jak prawomocne osądzenie sprawy.

Sąd upadłościowy potwierdził wnioski przedstawiane przez prawnik RESIST, wywodząc że w takim przypadku lista wierzytelności zachowuje ważność, a co za tym idzie wywołuje skutki prawne w zakresie wierzytelności uznanych przez upadłego lub stwierdzonych wcześniej prawomocnymi orzeczeniami sądu. Na ważność takiej listy nie ma przy tym wpływu okoliczność ponownie ogłoszonej upadłość wobec dłużnika.

W przedmiotowej sprawie interesy Syndyka reprezentowali Piotr Rezanko i Piotr Kieloch.

 

Doradztwo prawne RESIST w zakresie nabycia kompleksu nieruchomości

Doradztwo prawne RESIST w zakresie nabycia kompleksu nieruchomości i zmiany siedziby europejskiego lidera w dziedzinie automatyki domowej i budowlanej na Europę Środkową i Wschodnią zakończone sukcesem.

Dedykowany zespół prawników RESIST z zakresu Nieruchomości i Prawa budowlanego z sukcesem zakończył obsługę prawną projektu nabycia przez europejskiego lidera w dziedzinie automatyki domowej i budowlanej – CAME Poland kompleksu nieruchomości oraz zmiany siedziby na potrzeby obsługi rynków Europy Środkowej i Wschodniej.

Działania RESIST obejmowały całość projektu, począwszy od wsparcia Klienta na etapie negocjacji, poprzez złożony proces due dilligence nieruchomości, obejmujący w szczególności analizę przydatności nieruchomości dla wysokowyspecjalizowanej działalności z uwzględnieniem złożonych potrzeb logistycznych, po kompleksową obsługę prawną przygotowania, przeprowadzenia i zamknięcia transakcji nabycia nieruchomości na potrzeby nowej siedziby.

Cieszymy się z pozytywnego zakończenia projektu i życzymy CAME Poland dalszego, równie dynamicznego rozwoju.

Projekt prowadzony był przez Piotra Stańca oraz Oskara Sitek przy silnym wsparciu i zaangażowaniu Agnieszki Lewandowskiej i Karoliny Kosik

Znaczący wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Znaczący wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie wpływu przestępstwa popełnionego w związku z zawarciem umowy kredytu na ważność umowy kredytu oraz ustanowionych na jej podstawie zabezpieczeń.

Prawnicy RESIST z sukcesem reprezentowali jeden z podmiotów sektora bankowego w sporze, skoncentrowanym na zagadnieniu wpływu przestępstwa popełnionego w związku z zawarciem umowy kredytu na jej ważność. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w swoim wyroku z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt V ACa 230/19, przychylił się do argumentacji prezentowanej przez prawników RESIST dotyczącej braku wpływu faktu, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, przestępstwa popełnionego w związku z zawarciem umowy na jej ważność a także na ważność wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w związku z kredytem. W toku postępowania, pozwany odwołując się do licznych orzeczeń wydanych w podobnych sprawach kwestionował istnienie swojego zobowiązania dowodząc, że kredytobiorca przy zawarciu umowy kredytu popełnił przestępstwo, co powoduje sprzeczność umowy kredytu z prawem, a w konsekwencji nieważność takiej umowy oraz ustanowionych na jej podstawie zabezpieczeń.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ostatecznie przychylił się do argumentacji prawników RESIST i uznał, że nawet, jeśli druga strona kontraktu zawierając umowę działała z góry powzięty zamiarem popełnienia przestępstwa, a umowa stanowiła instrument przestępczego działania, to nie powoduje to jej nieważności. Wyrok Sądu Apelacyjnego ma istotne znaczenie w praktyce podobnych postępowań, pozostając w opozycji do części orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Z ramienia RESIST sprawę prowadzili Michał Dudziński oraz Tomasz Romanowski z Praktyki Postępowań spornych