Sukces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sporze z Samorządowym Kolegium Odwoławczym o legitymację do bycia stroną w sprawie

Prawnicy RESIST reprezentowali syndyka masy upadłości stowarzyszenia w sporze dotyczącym nałożenia na upadłego kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi pasa drogowego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało brak legitymacji po stronie syndyka do wniesienia odwołania i umorzyło postępowanie. Nałożona na upadłego kara wynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Choć stanowisko prawników RESIST od początku było spójne i opierało się na przedstawieniu słusznej interpretacji przepisów prawa podatkowego i prawa upadłościowego, dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił w pełni zapatrywania prezentowane przez pełnomocników syndyka, że nie można uznać za słuszne stanowiska, zgodnie z którym syndykowi masy upadłości nie przysługuje odwołanie od decyzji, w sytuacji kiedy decyzja jest skierowana do upadłego. Podobnie błędne oznaczenie strony nie może skutkować pozbawieniem możliwości wniesienia odwołania.

Z ramienia Kancelarii interesy Syndyka reprezentowali Piotr Staniec, Robert Rubacha i Martyna Jędraszka, Małgorzata Korzeniowska

Prawnicy RESIST z sukcesem reprezentowali syndyka masy upadłości w sporze toczącym się przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o wpis ekspektatywy prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków

Prawnicy RESIST reprezentowali syndyka masy upadłości stowarzyszenia w precedensowym sporze dotyczącym wpisu ekspektatywy użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 99 lat i dokonania wpisu własności budynków. Sprawa dotyczy nieruchomości, których wartość opiewa na kilkadziesiąt milionów złotych.

Syndyk wygrał istotny, z punktu widzenia toczącego się postępowania upadłościowego, spór przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o prawo wpisania posiadanej ekspektatywy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do ksiąg wieczystych. Przedmiotowa sprawa ma szczególne znaczenie dla Klienta, bowiem po wielu latach sporu uzyskał on możliwość realizacji wyroku Sądu Najwyższego sprzed kilkunastu lat.    

W I instancji, zarówno Starszy Referendarz Sądowy, jak i Sąd Rejonowy oddalili wniosek Syndyka o wpis. Syndyk zaskarżył oba postanowienia. Sąd Okręgowy podzielił argumentację przedstawioną przez prawników RESIST i potwierdził, że Syndyk złożył oświadczenie o przyjęciu gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nabyciu prawa własności budynków w wymaganej formie, a sąd wieczystoksięgowy nie ma uprawnień ani możliwości prowadzenia postępowania dowodowego wykraczającego poza badanie dokumentów.

Kluczowym zagadnieniem rozstrzygniętym przez rzeczone orzeczenie jest stwierdzenie, że brak określenia okresu, na jaki ma zostać ustanowione użytkowanie wieczyste, nie stanowi przeszkody do dokonania wpisu. W takim wypadku oddanie gruntu następuje na okres 99 lat. Podobnie brak wskazania sposobu korzystania z nieruchomości w wyroku wydanym jako zastępcze oświadczenie woli nie może stanowić przeszkody do dokonania wpisu użytkowania wieczystego do księgi wieczystej, bowiem treść przysługującego prawa określa ustawa i zasady współżycia społecznego.

Dodatkowo Sąd Okręgowy potwierdził wnioski prezentowane przez prawników RESIST, jakoby złożenie oświadczenia o przyjęciu gruntu w użytkowanie wieczyste oraz nabyciu prawa własności budynków nie było czynnością, dla której ważności wymagane jest zezwolenie sędziego-komisarza.

Z ramienia Kancelarii interesy Syndyka reprezentowali Piotr Staniec, Robert Rubacha i Martyna Jędraszka

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po raz kolejny uchyliło zaskarżone przez prawników RESIST decyzje Prezydenta Miasta o określeniu wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości

Syndyk reprezentowany przez prawników RESIST po raz kolejny przekonał Samorządowe Kolegium Odwoławcze do zasadności uchylenia zaskarżonych decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Po uprzednim uchyleniu zaskarżonych decyzji Prezydent Miasta ponownie wydał decyzje określające wysokość podatku od nieruchomości za okres sprzed kilku lat. Odwołanie od tych decyzji wnieśli prawnicy RESIST, wskazując iż Prezydent Miasta jako organ I instancji, pomimo wyraźnego zlecenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie podjął po raz kolejny wszelkich działań w celu ponownego i dokładnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości stanu faktycznego sprawy w postępowaniu podatkowym. Kolegium po zapoznaniu się z materiałem dowodowym potwierdziło zarzuty prezentowane przez prawników RESIST, jakoby postępowanie nie zostało przeprowadzone w sposób wyczerpujący i naruszało ogólne zasady postępowania podatkowego. Organ podatkowy kilkukrotnie wydawał decyzje, które po każdorazowej analizie akt sprawy pozwalały na stwierdzenie, że organ I instancji nie wykonał zaleceń organu II instancji.

Co więcej, ostatnie decyzje Prezydenta Miasta drastycznie odmiennie określiły wysokość przedmiotowego zobowiązania na wysokość ponad dwukrotnie wyższą. Organ podatkowy nie tylko nie zaprezentował swoich ustaleń, ale także przyjął błędną stawkę opodatkowania. Z uwagi na powyższe, wszystkie decyzje zostały uchylone, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

Niniejsza sprawa dobitnie potwierdza, że organ podatkowy musi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący wykazać zaistnienie zdarzenia, z którym właściwa ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

Z ramienia Kancelarii Syndykowi doradzali Piotr Staniec, Martyna Jędraszka i Robert Rubacha

Kolejny spór pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą zakończony sukcesem

Prawnicy RESIST doradzali inwestorowi w sporze z generalnym wykonawcą galerii handlowej i doprowadzili do zawarcia korzystnej dla Klienta ugody. Konsulting obejmował analizę wzajemnych roszczeń, w szczególności przy uwzględnieniu kwestii kaucji gwarancyjnych, kar umownych, przelewu wierzytelności i instytucji potrącenia.

Wszelkie działania prawników RESIST poprzedzone zostały szczegółową analizą umów zawartych pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą, których przedmiotem było wykonanie prac projektowych, jak i następczo prac budowlanych. Przedmiotem dalszego wsparcia objęte zostały kwestie analizy nienależytego wykonania umów bądź ich niewykonania z perspektywy inwestora. Prawnicy RESIST przedstawili Klientowi różne warianty rozwiązania sporu, w taki sposób, aby możliwie strategicznie zabezpieczyć jego interesy. Prowadzili negocjacje z kontrahentem, badali opinie biegłych ekspertów, dokonywali zgłoszenia roszczeń, analizowali akta rejestrowe, w tym dotyczące przekształcenia spółki kontrahenta. Zapewnili Klientowi doradztwo na spotkaniach, ostatecznie doprowadzając do zawarcia korzystnej ugody mediacyjnej, która została zatwierdzona przez sąd.

Prowadzenie sprawy wymagało pomocy prawnej, ale również skutecznych pertraktacji, wymagających znajomości branży budowlanej i jej specyfiki. Obejmowało także zapewnienie Klientowi zrealizowania budowy w satysfakcjonującym dla niego czasie i dogodnych warunkach, odpowiadających planom inwestycyjnym. Prawnicy RESIST zadbali o kompleksowe i pomyślne doprowadzenie sprawy do końca.

Z ramienia Kancelarii interesy Klienta reprezentowali Piotr Staniec i Martyna Jędraszka

Doradzaliśmy Spółce wiodącej w branży sprzedaży odzieży segmentu premium w strategicznym dla jej dalszego rozwoju postępowaniu restrukturyzacyjnym, dotyczącym zadłużenia przekraczającego 22 mln zł.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali swojemu wieloletniemu klientowi, grupie spółek, z branży odzieżowej przy przeprowadzeniu strategicznej dla jego rozwoju restrukturyzacji sądowej, zadłużenia przekraczającego 22 mln zł. Zakończenie procesu restrukturyzacji przyjętym układem pozwoliło kontynuować prowadzoną od 28 lat sprzedaż na terenie całego kraju bez potrzeby finansowania bankowego.

Nasze doradztwo dotyczyło przygotowania koncepcji działań naprawczych i obejmowało przygotowanie wniosku otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, określenie planu redukcji zadłużenia oraz renegocjację warunków umów najmu, gwarantujących zachowanie kluczowych dla funkcjonowania spółki kontraktów handlowych. Wsparcie w toku całego postępowania obejmowało także przygotowanie propozycji układowych, które były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną, a także wsparcie we wdrożeniu przez Klienta zaplanowanych działań.

Doradztwo na rzecz Klienta prowadzącego sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych jest kolejnym przypadkiem zaangażowania Praktyki Restrukturyzacyjnej w sprawach, w których pragmatyczna ocena możliwości restrukturyzacji, pozwoliła przyjąć układ zdecydowaną większością głosów wierzycieli, głównie zagranicznych, z sumą wierzytelności ponad 21 mln zł. Przyjęty układ zapewnił Klientowi restrukturyzacje ponad 17 mln zł i umorzenie odsetek o wartości blisko 3,2 mln bez potrzeby uzyskiwania zewnętrznego finansowania bankowego. Nieszablonowość podejścia do projektu związana była głównie z koniecznością zredefiniowania struktury operacyjnej i zadłużenia, co pozwoliło nie tylko wznowić dostawy towarów do sklepów, odbudować zaufanie wierzycieli, co także zwiększyć obrót o 5% w skali roku i przychody o blisko 1,5 mln rocznie. W porównaniu do kosztów finasowania bankowego przeprowadzona we właściwym momencie restrukturyzacja pozwoliła uzyskać korzyść ekonomiczną na poziomie 7,5 mln zł.

Z ramienia Kancelarii Klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Rezanko i Piotr Kieloch.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych w czasie pandemii koronawirusa.

W RESIST powołaliśmy specjalny zespół do wsparcia biznesu najemców w centrach handlowych w czasie pandemii koronawirusa, m.in. opracowując dedykowany im kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w II półroczu 2020 roku.

Zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa na koniunkturę gospodarczą jest bardzo trudne. Oceny i analizy muszą w sobie zawierać odpowiedzi dotyczące skali wpływu pandemii na sytuację najemcy, zmiany poziomów składanych zamówień lub sprzedaży, dostępność pracowników czy na dotychczasowe plany inwestycyjne. Największe jednak znaczenie na płynność finansową, a co za tym idzie na zagrożenie niewypłacalnością i możliwe sposoby restrukturyzacji ma przede wszystkim wpływ:

 • spadku obrotów po otwarciu centrów handlowych na rentowność danego punktu sprzedaży, oraz
 • spodziewanych spadków marż brutto w związku ze spodziewaną koniecznością wprowadzania bardzo głębokich przecen dla posiadanego zapasu towaru.

Każdy najemca rozważający w aktualnej sytuacji epidemicznej możliwość lub konieczność sądowej restrukturyzacji przed podjęciem takiej decyzji powinien dokonać analizy:

 • możliwości renegocjacji kontraktów handlowych oraz umów najmu, w tym kontekście możliwych do wdrożenia działań restrukturyzacji sądowej
 • spraw pracowniczych i kosztów pracowniczych (z perspektywy przewidywalnego czasu postcovidowego), przy uwzględnieniu wpływu tak określonych kosztów na poziom rentowności i płynności (np. przy zastosowaniu mechanizmów Tarczy Antykryzysowej)
 • możliwości uzyskania poprawy płynności finansowej najemcy i każdego punktu sprzedaży w odniesieniu do możliwych zmian w kosztach wynagrodzeń, pozostałych kosztów funkcjonowania sklepów, kosztów sprzedaży i zarządu przy jednoczesnym baczeniu na spodziewany spadek obrotów po otwarciu centrów handlowych

Powyższe pokazuje, że przed podjęciem decyzji w zakresie wyboru sposobu restrukturyzacji, w tym restrukturyzacji sądowej konieczne jest dokonanie symulacji w zakresie wpływu zamknięcia centrów handlowych na wynik/płynność najemcy w zależności od:

 • prognozowanej zmiany wielkości obrotów po otwarciu centrów handlowych
 • prognozowanej wysokości marży brutto na sprzedaży produktów w związku z zalegającym zapasem towaru w magazynach (spodziewane są ze strony retailerów/najemców wielkie przeceny bieżącej kolekcji w wysokości nawet 70-90%, co w bezpośredni sposób wpłynie na uzyskiwaną marże brutto, a tym samym wyniki i płynność finansową najemcy)
 • zakładanej obniżki opłat najmu w kolejnym okresie począwszy od daty otwarcia centrów handlowych
 • uzyskanej dotychczas lub możliwej do uzyskania obniżki/redukcji kosztów wynagrodzeń pracowniczych
 • możliwych do uzyskania redukcji w zakresie pozostałych kosztów działania sklepów
 • możliwych do uzyskania redukcji w zakresie kosztów sprzedaży i zarządu

Bazując na wszystkich możliwych zmiennych prawnicy Praktyki Restrukturyzacyjnej wraz ze specjalistami PEREGRINE z myślą o najemcach przygotowali autorski kalkulator wpływu zmian kosztów najmu, kosztów wynagrodzeń oraz marży brutto na wynik finansowy Najemcy w zależności od skali zmian (spadków) obrotów w II półroczu 2020 roku.

Powyższy zestaw danych, jakie można zagregować przy pomocy kalkulatora, jest oczywiście przykładowy, ale unaocznia dwie rzeczy: (A) uwzględnienie zmiany jedynie w zakresie np. opłat najmu bez uwzględnienia zmian w zakresie marży brutto, czy też zmian w wynagrodzeniach pokaże niepełny obraz sytuacji finansowej oraz (B) analiza powinna obejmować dane dla każdego sklepu osobno – każdy sklep ma inne warunki handlowe, inne obroty, inne koszty funkcjonowania etc., stąd każdy sklepu musi zostać poddany takiej ewaluacji.

Dodatkowo w oparciu o kalkulator możliwe jest bieżące śledzenie wysokości uzyskiwanych obrotów i ich zmiany względem analogicznego okresu sprzed roku. Śledzone dane pozwolą nam ocenić (A) moment, w którym podmiot jest już niewypłacalny, (B) moment, w którym pojawia się zagrożenie niewypłacalnością oraz (C) moment w którym zastosowane mechanizmy pozasądowe nie dają oczekiwanych rezultatów.

Jednocześnie dedykowany zespół prawników z Praktyki Restrukturyzacyjnej oraz Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego jest przygotowany na udzielenie koniecznego wsparcia we wszystkich aspektach działalności najemcy. W szczególności zapewnimy nieustanną pomoc prawną w ramach:

 • renegocjacji kontraktów handlowych oraz umów najmu, w tym kontekście możliwych do wdrożenia działań restrukturyzacji sądowej
 • spraw pracowniczych
 • współpracy z organami skarbowymi i ZUS
 • opracowania możliwych scenariuszy oraz ich następstw

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kieloch

piotr.kieloch@resist.pl

Michał Mirecki

michał.mirecki@resist.pl

covid@resist.pl

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali przy opracowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji 17 mln zadłużenia dużego przedsiębiorstwa spożywczego, działającego na rynkach europejskich.

Prawnicy RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doradzali przy opracowaniu planu restrukturyzacji zadłużenia dużego przedsiębiorstwa spożywczego, prowadzącego międzynarodową sprzedaż. Doradztwo obejmowało w szczególności wdrożenie planu restrukturyzacji w ramach otwartego w tym celu postępowania restrukturyzacyjnego, przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami oraz doprowadzenie do zatwierdzenia układu.

Wsparciem objęte było przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, opracowanie różnych wariantów planu restrukturyzacji zadłużenia, określenie poziomów redukcji zadłużenia w poszczególnych grupach wierzycieli oraz przygotowanie propozycji układowych, zakładających konwersję wierzytelności na udziały. Prawnicy RESIST zapewnili także Klientowi pomoc na każdym etapie przyspieszonego postępowania układowego oraz w okresie wykonywania układu.

Wszystkie działania były poprzedzone obszerną analizą finansową i prawną spółki, negocjacji z wierzycielami, zredefiniowaniem stosunków właścicielskich oraz pragmatyczną oceną możliwości jej restrukturyzacji. W toku postępowania restrukturyzacyjnego wspieraliśmy Klienta w negocjacjach z wierzycielami w sprawie przyjęcia planowanego układu oraz w bieżących relacjach z kontrahentami. Służyliśmy również nadzorcy sądowemu ekspercką wiedzą, przygotowując opinie prawne dotyczące relacji prawa ochrony konkurencji oraz prawa restrukturyzacyjnego w zakresie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Nieszablonowe podejście do tematu oraz zaangażowanie Prawników RESIST z Praktyki Restrukturyzacyjnej doprowadziło do zatwierdzenia bardzo korzystnych dla Klienta warunków restrukturyzacji jego zadłużenia. Przyjęty układ przewidywał konwersję ponad 7 mln zł wierzytelności na udziały spółki, przy zachowaniu pełnej kontroli nad spółką przez Klienta.

Z ramienia Kancelarii Klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Kieloch i Karolina Kosik.

Prawnicy RESIST z sukcesem doradzali przy zawarciu umów budowlanych o wartości ponad 8 mln zł, dotyczących kompletnego wyposażenia nowych biur dla dwóch banków.

Prawnicy RESIST z sukcesem doradzali swojemu Klientowi w toku negocjacji oraz przy zawieraniu umów o wartości ponad 8 mln zł na kompleksową dostawę, wyposażenie i wykończenie kilkunastu pięter nowych biur dla banków, jakie zostaną otworzone w Warszawie w 2020 r.

Doradztwo obejmowało całość procesu negocjacji wielopłaszczyznowych warunków umów budowlanych, które musiały uwzględniać wpływ aktualnie panującej pandemii.  Ponadto prawnicy RESIST zapewniali Klientowi bieżące wsparcie prawne w trakcie konstruowania umów we wzajemnych ich powiązaniu z umowami podwykonawczymi, z dostawcami i producentami wyposażenia nowych biur banków.

Klientowi doradzali Agnieszka Makowska – Stawowiak oraz Magdalena Zdanowska przy wsparciu Oskara Sitek

Prawnicy RESIST doradzali w precedensowym sporze dotyczącym zabezpieczeń kredytu odnawialnego udzielonemu bankowi do kwoty 70 mln zł

Prawnicy RESIST doradzali syndykowi masy upadłości jednego z banków spółdzielczych w precedensowym sporze dotyczącym ważności i skuteczności zabezpieczeń kredytu odnawialnego udzielonemu bankowi do kwoty 70 mln zł oraz jego spłaty w drodze przeniesienia aktywów banku.

Strategicznym celem ugody było zakończenie kilkudziesięciu postępowań sądowych, których bank był stroną oraz uzyskanie realnego zwrotu środków pieniężnych do masy upadłości z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli. Ugodę osiągnięto po kilkumiesięcznych negocjacjach. Istotą sporu była ocena ważności ustanowionych przez bank spółdzielczy zabezpieczeń, w tym dokonanego przelewu wierzytelności, ustanowienia hipoteki i subintabulatu, oraz prawnej skuteczności dokonanych spłat. Jednym z elementów sporu był także ustalony w umowie kredytowej sposób uzyskiwania dostępu do środków pieniężnych w okresie poprzedzającym upadłość.

Wynegocjowana ugoda pozwoliła polubownie zakończyć konflikt, wszystkie postępowania sądowe oraz odzyskać dla masy upadłości wielomilionowe środki pieniężne. Na podstawie ugody majątek banku został także uwolniony od ustanowionych zabezpieczeń o wartości kilkudziesięciu mln zł.

Prawnicy z Praktyki Upadłościowej doradzali Syndykowi na etapie prowadzenia rozmów ugodowych, przygotowania treści porozumienia oraz uzyskiwania zgody Sędziego-komisarza na zawarcie ugody, znoszącej prawne relacje międzybankowe oraz kończący skomplikowany spór prawny.

Z ramienia Resist, Syndykowi doradzali: Oskar Sitek, Piotr Rezanko oraz Tomasz Romanowski i Piotr Kieloch

Prawnicy RESIST z sukcesem reprezentowali spadkobiercę poręczyciela w sporach sądowych dotyczących spłaty ponad 46 mln kredytu otrzymanego przez spółkę w upadłości.

Eksperci z Praktyki Upadłościowej i Postępowań Spornych kancelarii RESIST z sukcesem reprezentowali spadkobiercę w sporze z bankiem oraz jego następcą prawnym dotyczącym spłaty 46 mln kredytu i udzielonych przez spółki powiązane z kredytobiorcą zabezpieczeń bankowych. Sprawa dotyczyła także zasad ustanawiania zabezpieczeń kredytu udzielonego jednemu podmiotowi przez inne osoby, a także sytuacji prawnej poręczycieli oraz wspólników spółek osobowych w sytuacji ogłoszonej upadłości kredytobiorcy.

Jedną z osi sporu między spadkobiercą poręczyciela z umowy kredytu a bankiem były zasady na jakich kredyt został udzielony oraz ważność ustanowionych zabezpieczeń bankowych. Przeprowadzone przez prawników RESIST badanie dokumentacji bankowej oraz kilkuletnia historia kontaktów banku z głównym kredytobiorcom wykazało, że bank uzyskał zabezpieczenie, które wobec dłużników rzeczowych jest bezskuteczne. Udzielane zabezpieczenia nie były powiązane bezpośrednio z udzielonym finansowaniem a stanowiły akt dodatkowego i nieodpłatnego zabezpieczenia. Ocena skuteczności udzielonych bankowi zabezpieczeń była kluczowa dla procesu negocjacji z bankiem a następnie z następcą prawnym banku co do sposobu i zakresu spłaty kredytu przez spadkobiercę.

Co istotne, a jednocześnie wyróżniające całą sprawę, zabezpieczenia bankowe zostały ubezskutecznione w drodze ogłoszenia upadłości jednej ze stron umowy kredytu. Upadłość stanowiła punkt zwrotny w trudnych sporach sądowych oraz rozmowach ugodowych z bankiem, zakończonych ostatecznie uznaniem czynności bankowych za bezskuteczne oraz zawarciem ugody z bankiem.

Klient po blisko czterech latach sporów zobowiązany został do spłaty kredytu jedynie w niewielkiej 1/10 części.

Powołana sprawa, a w szczególności orzeczenia sądu upadłościowego mają istotne znacznie dla kredytobiorców których kredytu są dobezpieczane w trakcie obowiązywania umów w sposób nieodpłatny na żądanie banków. Sąd w tej sprawie potwierdził pogląd prawny, prezentowany przez prawników RESIST, według jakich zasad można ustanawiać zabezpieczenie udzielanego kredytu w trakcie jego obowiązywania, oraz kiedy takie zabezpieczenia mogą okazać się bezskuteczne prawnie.

Z ramienia RESIST klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Rezanko i Karolina Kosik.