Aktualności

Postępowanie upadłościowe SKOK Polska zakończone

Kolejne postępowanie upadłościowe dotyczące podmiotu sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zostało zakończone.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego SKOK Polska. Postanowienie jest już prawomocne.

Kancelaria RESIST prowadziła kompleksową obsługę prawną syndyka ramach postępowania upadłościowego upadłej kasy. Doradztwo kancelarii obejmowało m.in. likwidację portfela wierzytelności, którego wartość nominalna na dzień ogłoszenia upadłości wynosiła blisko 118 milionów zł.

Zespół upadłościowy z sukcesem doradzał i reprezentował syndyka w toku różnego rodzaju postępowaniach zmierzających do ubezskutecznienia szeregu niekorzystnych dla upadłego umów zawieranych przez członków organów zarządczych SKOK Polska na szkodę upadłego.

Jednym z ważniejszych osiągnieć RESIST było uzyskanie korzystnego dla masy upadłości rozstrzygnięcia w ramach postępowania zainicjowanego przed sądem pracy przez jednego z reprezentantów upadłego o zapłatę odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosiła około pół miliona złotych.

Kancelaria reprezentowała również syndyka w toku postępowania przygotowawczego skierowanego przeciwko członkom organów zarządczych SKOK. Liczne nieprawidłowości w udzielaniu pożyczek i kredytów ujawnione w toku tego postępowania, jak również niegospodarność osób zarządzających kasą doprowadziły do postawienia zarzutów członkom zarządu i rady nadzorczej SKOK Polska, a w dalszej kolejności do wniesienia aktu oskarżenia.

Obsługę w toku postępowania prowadzili: Oskar Sitek i Przemysław Maluha.