Aktualności

RESIST wygrywa spór inwestycyjny dla firmy z sektora budowlanego przed Sądem Arbitrażowym

Kancelaria RESIST uzyskała dla klienta – podmiotu w restrukturyzacji, będącego wykonawcą w branży budowlanej – wyrok oddalający w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 1 mln zł w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy KIG. Orzeczenie jest niezmiernie satysfakcjonujące z dwóch względów.

Po pierwsze, udało się skutecznie wybronić wykonawcę pomimo, że inwestor jeszcze przed wniesieniem powództwa (w postępowaniu o zabezpieczenie dowodu bez udziału pozwanego) uzyskał aż dwie (pozornie niekorzystne dla wykonawcy) opinie biegłego sądowego. Sprawa ta dobitnie pokazała, jak zgubnym może być bezrefleksyjne hołdowanie przez inwestorów przekonaniu, że opinia biegłego sądowego wystarczy do rozstrzygnięcia sprawy w oczekiwany przez nich sposób. Wykonawcy nie są bezbronni nawet przy – sięgając do szachowej metafory – tak trudnym ułożeniu figur na planszy sporu.

W praktyce sporów budowlanych nierzadko dochodzi do nadużywania instytucji zabezpieczenia dowodu z opinii biegłego jeszcze przed wszczęciem postępowania, w szczególności bez udziału pozwanego z powołaniem na pozorny wypadek niecierpiący zwłoki. Opinie takie w rzeczywistości służą często przedsądowej ocenie szans na powodzenie ewentualnego pozwu, nie zaś zabezpieczeniu przedmiotu opinii przed nieodwracalnymi zmianami, uniemożliwiającymi późniejsze przeprowadzenie dowodu. Trudno również nie zauważyć, że wielokrotnie wystarczającym byłoby zabezpieczenie dowodu z oględzin, zamiast dowodu z opinii biegłego sądowego. Dowód z opinii biegłego wciąż cieszy się jednak trudną do obalenia wiarygodnością i mocą dowodową. Tym większą satysfakcję daje nam odniesiony w sprawie sukces.

Po drugie, sprawa ukazuje wartość dobrej współpracy z nadzorcą sądowym. Podmioty w restrukturyzacji z branży budowalnej spotykają się często z próbami bezpodstawnego przerzucania na nie odpowiedzialności za rzekome wady lub nieuprawnionego pociągnięcia ustanowionych przez nie zabezpieczeń. Dlatego tak ważne jest uważne ocenienie przez nadzorcę zasadności każdego z ujawnianych roszczeń oraz rozważenie, które sprawy wymagają jego interwencji. Wstąpienie do postępowania spornego przez nadzorcę sądowego oraz jego zaangażowanie w sprawę, to sygnał, że roszczenie budzi poważne wątpliwości i wymaga wyjątkowej rozwagi w ocenie jego słuszności.

Sprawę w imieniu wykonawcy prowadzili: adwokat Oskar Sitek i radca prawny Agnieszka Lewandowska, natomiast z ramienia nadzorcy sądowego występował adwokat i doradca restrukturyzacyjny Piotr Kieloch przy wsparciu adwokat Marty Meszki-Sulikowskiej.