Aktualności

Wygrana kancelarii w imieniu syndyka w toku postępowania upadłościowego

Kancelaria RESIST Rezanko Sitek z sukcesem kończy spór sądowy z państwową osobą prawną o zapłatę w toku postępowania upadłościowego kwoty 7,2 mln złotych.

W następstwie prawomocnego orzeczenia całość uzyskanych w toku postępowania przez syndyka środków, w tym pochodzących ze sprzedaży przedsiębiorstwa, w wysokości ponad 46 mln złotych może zostać podzielone pomiędzy wierzycieli bez konieczności pokrywania należności powstałych po dniu ogłoszenia upadłości.

Spór, rozpoznawany na przepisach w ich brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r., sprowadzał się do oceny czy roszczenia wynikające z zawartych przed dniem ogłoszenia upadłości umów o dofinansowanie na realizacje projektu badawczego, ale powstałe – na skutek wypowiedzenia umów i wydania decyzji administracyjnej – po dniu ogłoszenia upadłości, mogą być dochodzone bezpośrednio od syndyka w zwykłym postępowaniu sądowym czy też powinny być zgłoszone na listę wierzytelności i zaspokajane w trybie prawa upadłościowego.

Kancelaria – wbrew orzeczeniu NSA jakie zapadło w sprawie – broniła stanowiska, że w ówczesnych przepisach art. 342 ust. 1 pkt 1 PU, określających kategorie zaspokojenia nie było konsekwentnego podziału na wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości (kategoria I) i powstałe przed ogłoszeniem upadłości (kategorie pozostałe). Skoro zatem prawo upadłościowe egzemplifikuje roszczenia w kategorii I, to brak jest podstaw do przypisywania innym należnością cechy właściwej kategorii I tylko dlatego, że powstały po dniu ogłoszenia upadłości. W konsekwencji nie są uprzywilejowane należności powstałe po dniu ogłoszenia upadłości, o ile nie wynikają „z umów, których wykonania zażądał syndyk lub innej czynności syndyka”. Niedopuszczalna w tym zakresie jest wykładnia rozszerzająca, odwołująca się jednie do momentu powstania wierzytelności.

Sąd ostatecznie podzielił w całości stanowisko prawników RESIST Rezanko Sitek, zgodnie z którym to nie data powstania zobowiązania determinuje sposób zakwalifikowania wierzytelności do kategorii I, lecz to czy dana wierzytelność może być zakwalifikowana do jednej z wymienionych w art. 342 ust. 1 pkt 1 PU grup wierzytelności.
Orzeczenie to jest niezwykle cenne, pomimo że ma walor dla postępowań upadłościowych, prowadzonych na gruncie starych przepisów PU. Wobec znowelizowania treści art. 342 PU sposób zakwalifikowania wierzytelności w ramach poszczególnych kategorii nie budzi obecnie większych wątpliwości. 

Syndyka masy upadłości wspierali: adwokat Piotr Rezanko oraz radca prawny Magdalena Zdanowska i im bardzo dziękujemy za zaangażowanie.