Aktualności

Agata Duda-Bieniek w Rzeczpospolitej „Uproszczona restrukturyzacja na stałe”

Prezydent podpisał nowelizację z 28 maja 2021 r. zmieniającą ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i inne ustawy. Nie tylko wydłuża ona okres obowiązywania przepisów dotyczących uproszczonej restrukturyzacji, ale wprowadza ją na stałe, jako ulepszoną wersję postępowania o zatwierdzenie układu.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większą popularnością. Jak wynika z analizy ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w pierwszym kwartale 2021 roku stanowiło aż 91 proc. wszystkich otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. Ustawodawca nie zignorował tych sygnałów.

Nowelizacja na fali popularności

Od momentu wprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w połowie 2020 r. ten tryb dominuje wśród otwieranych restrukturyzacji. Znowelizowane przepisy przewidują transformację uproszczonej restrukturyzacji, która od 1 grudnia 2021 roku (po wejściu w życie nowelizacji) ma funkcjonować jako postępowanie o zatwierdzenie układu – tym samym będzie jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Mając na uwadze dotychczasową popularność tego rodzaju restrukturyzacji, wprowadzenie jej na stałe do prawa restrukturyzacyjnego wydaje się być odpowiedzią ustawodawcy na problemy zadłużonych przedsiębiorców.

Co w międzyczasie?

Docelowo uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne miało obowiązywać jedynie w stosunku do przedsiębiorców, którzy dokonali obwieszczenia do 30 czerwca 2021 roku. Ustawodawca wydłużył jednak termin obowiązywania przepisów o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu do 30 listopada 2021 roku. Jest to bardzo ważna regulacja, gdyż dzięki niej przedsiębiorcy przez cały czas będą mieli dostęp do uproszczonej restrukturyzacji – do 30 listopada 2021 roku na „starych zasadach”, zaś od 1 grudnia 2021 w ulepszonej wersji.

Obwieszczenia nie dokona dłużnik

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się z dniem publikacji obwieszczenia o jego otwarciu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przepisach obowiązujących do 30 listopada 2021 roku obwieszczenia dokonuje dłużnik. W znowelizowanym postępowaniu o zatwierdzenie układu obwieszczenia dokona nadzorca układu. Będzie mógł to uczynić dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego (sporządzenie wyłącznie propozycji układowych już nie wystarczy). Powyższa regulacja (zmiana podmiotu dokonującego obwieszczenia) zdaje się zapobiegać ewentualnym nadużyciom po stronie dłużników. Za zasadną zmianę należy także uznać konieczność przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego – w przypadku innych rodzajów postępowań jest to obligatoryjna część wniosku restrukturyzacyjnego.

Limit obwieszczeń

Obwieszczenia o postępowaniu o zatwierdzenie układu nie będzie mógł dokonać dłużnik w stosunku do którego:

• w ciągu ostatnich dziesięciu lat prowadzono postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo

• w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne (chyba że umorzenie nastąpiło za zgodą rady wierzycieli).

Tym samym, w przeciwieństwie do obowiązujących przepisów, ulepszone postępowanie o zatwierdzenie układu nie będzie dostępne dla każdego. Doradca restrukturyzacyjny, z którym dłużnik zawarł umowę, dokona weryfikacji powyższych przesłanek negatywnych.

Poszerzona ochrona przed egzekucją

Znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu przewiduje, że dłużnik będzie mógł regulować część zobowiązań objętych układem przy zapewnieniu ochrony przed egzekucją na poziomie postępowania sanacyjnego. W konsekwencji od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wszczęte przed ww. dniem ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a ponadto istnieje możliwość uchylenia zajęć dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika.

Kluczowe umowy pod ochroną

Nowe przepisy przewidują ochronę dłużnika przed wypowiedzeniem umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Co istotne, spis umów sporządzi nadzorca układu. Jest to zmiana, którą bez wątpienia należy ocenić pozytywnie – w zależności od branży danej działalności gospodarczej, inne umowy mają strategiczne znaczenie dla prowadzenia biznesu, a tym samym powodzenia procesu restrukturyzacji. Enumeratywne wyliczenie przez ustawodawcę rodzajów umów, których nie można wypowiedzieć było mankamentem prowadzonych postępowań.

Wierzyciel rzeczowy nie zawsze poza układem

Ustawodawca utrzymał regulację dotyczącą wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską. Jeśli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzyciela lub zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia, do objęcia układem nie jest konieczna jego zgoda.

Restrukturyzacji będzie jeszcze więcej?

Wzmocnienie ochrony dłużników w postępowaniu egzekucyjnym oraz zakaz wypowiadania ważnych dla prowadzenia przedsiębiorstwa umów na pewno nie przyczynią się do spadku zainteresowania znowelizowaną restrukturyzacją. Wszystko wskazuje na to, że ulepszone postępowanie o zatwierdzenie układu będzie jeszcze bardziej popularne niż uproszczona restrukturyzacja.

Artykuł: https://www.rp.pl/Firma/306179986-Uproszczona-restrukturyzacja-na-stale.html