Aktualności

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

10 maja odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027, na której poruszono szereg istotnych kwestii dla potencjalnych wnioskodawców w zbliżających się naborach.

Po pierwsze, działania w ramach pierwszej osi priorytetowej FENG nie będą się znacząco różniły od znanych dotychczas rozwiązań z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie ze stanowiskiem dyrektor departamentu programów wsparcia, innowacji i rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Szczepańskiej system dotacyjny ponownie obejmie inicjatywy obarczone największym ryzykiem tj. te o charakterze badawczo-rozwojowym wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Nie oznacza to, że inne kategorie inwestycji nie będą wspierane – przewidziany jest szereg innych środków pomocowych o charakterze zwrotnym lub mieszanym w połączeniu z innymi programami regionalnymi (np. niewielkie granty na zakup oprogramowania, dopłaty do kredytu, gwarancje Biznesmax, bonusy do realizacji projektów w ścieżkach pozytywnie oddziaływających na środowisko itp.). 

Po drugie, duża część środków będzie przeznaczona na wsparcie głównie MŚP w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19 udostępniając przedsiębiorcom kolejne możliwości na utrzymanie pozycji rynkowej oraz wprowadzanie nowych produktów. Ponownie przewidziany jest również szereg wysoce atrakcyjnych, tematycznych konkursów  B+R o wysokiej intensywności wsparcia (do 80%) skierowanych do konkretnych branż dla przedsiębiorców dużych, jak i MŚP. Ze względu na wysoki budżet programu (36 mld zł) program stanowić będzie okazję dla wielu przedsiębiorstw. 

Po trzecie, w zbliżającej się edycji programu nacisk kładziony będzie na realizację dwóch kluczowych celów: transformacji gospodarki w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje) oraz cyfryzacji przedsiębiorstw. Każdy projekt będzie dwuetapowo weryfikowany w kontekście zgodności z zasadą 'do not significant harm’. Ważną informacją odnośnie cyfryzacji pozostaje zaliczanie do niej automatyzacji i robotyzacji produkcji. Takie szerokie podejście do cyfryzacji umożliwi dotarcie do konkursów znacznie szerszemu kręgowi wnioskodawców.

Więcej na temat konferencji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-podsumowujemy-konsultacje/