WAŻNY WYROK – poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne

WAŻNY WYROK – poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne

Sąd rozpoznający spór pomiędzy instytucją bankową a poręczycielem wekslowym podzielił pogląd prawników RESIST, iż zaświadczenie o ustaniu poręczenia z tytułu umowy pożyczkowej, wystawione przez pracownika instytucji bankowej, nie wywołuje skutków dla poręczenia wekslowego.

Syndyk, reprezentowany przez prawników RESIST wygrał istotny spór, którego przedmiotem było określenie skutków prawnych zaświadczenia o ustaniu poręczenia z tytułu umowy pożyczkowej, wystawionego przez pracownika instytucji bankowej. Przedmiotowa sprawa dotyczyła kwestii, czy poręczenie za zapłatę weksla in blanco wystawionego dla zabezpieczenia umowy pożyczki stanowi „poręczenie z tytułu umowy pożyczkowej”, a w konsekwencji czy stwierdzenie ustania poręczenia z tytułu umowy pożyczkowej oznacza, iż doszło do zwolnienia jedynie z poręczenia cywilnego, zabezpieczającego umowę pożyczki, czy też zwolnieniem objąć należy także poręczenie wekslowe. Zagadnieniem spornym było także jakie skutki prawne wywołuje wystawienie zaświadczenia przez pracownika instytucji bankowej.

W przedmiotowej sprawie spłata pożyczki na cele mieszkaniowe została zabezpieczona przez poręczenie cywilne udzielone przez pozwaną oraz weksel własny in blanco wręczony przez pożyczkobiorcę na zabezpieczenie rzeczonej pożyczki. Pozwana (będąca równocześnie poręczycielem cywilnym) poręczyła za zapłatę rzeczonego weksla, składając stosowne oświadczenie i podpis na wekslu i deklaracji wekslowej.

Strona pozwana próbowała kwestionować swą odpowiedzialność jako poręczyciela wekslowego przedkładając zaświadczenie wydane przez pracownika pożyczkodawcy, które stwierdzało, iż ustało wobec niej poręczenie z tytułu umowy pożyczkowej. Z treści zaświadczenia wyprowadzała konkluzję, że doszło do ustania jej odpowiedzialności za zapłatę weksla, bowiem weksel zabezpieczał spłatę umowy pożyczkowej.

W ocenie prawników RESIST ewentualne zwolnienie z poręczenia cywilnego nie oznacza automatycznego zwolnienia z poręczenia wekslowego, bowiem są to dwie całkowicie odrębne instytucje. Jak szczegółowo wyłożyli pełnomocnicy RESIST, aval jest poręczeniem za dług wekslowy, z którego wynika zobowiązanie wekslowe, nie zaś zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczki. Poręczenie wekslowe stanowi przyjęcie odpowiedzialności przez poręczającego wobec każdego prawnego posiadacza weksla za zobowiązanie wekslowe i służy tym samym zabezpieczeniu wierzytelności wekslowej, nie zaś wierzytelności pożyczkowej. Jego skutki normuje wyczerpująco prawo wekslowe i brak jest jakichkolwiek prawnych i logicznych podstaw by oba poręczenia traktować jako poręczenia z tytułu umowy pożyczki.

Sąd rozstrzygający spór potwierdził wnioski przedstawione przez prawników RESIST, wywodząc, że wobec udzielenia przez pozwaną także poręczenia cywilnego za wykonanie przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, nie ma żadnych podstaw, aby uznać, że treść zaświadczenia odnosi się do poręczenia wekslowego, a nie – jak wynika to literalnie z jego treści – do poręczenia pożyczki. Sąd przyznał przy tym, iż poręczenie cywilne i wekslowe to dwa osobne i niezależne od siebie, z punktu widzenia jurydycznego, zobowiązania.

Skład orzekający pochylił się także nad zagadnieniem skutków prawnych wystawienia zaświadczenia przez pracownika instytucji bankowej. Sąd potwierdził przy tym, że zaświadczenie którego treść opiera się na sformułowaniach „zaświadcza”, czy „informujemy” nie stanowi oświadczenia woli i nie daje podstaw do uznania, że osoba, które je wystawiła dążyła do wywołania jakichkolwiek skutków prawnych. To czy w danym przypadku dochodzi do oświadczenia woli zależy od tego, czy wola zostaje wyrażona, ale także i od tego, czy dany podmiot (jego organ) ma świadomość tego i chce, by to co oświadcza było traktowane jako jego oświadczenie woli, które ma wywoływać określone skutki w sferze stosunków cywilnoprawnych. Sąd rozpoznający sprawę przyznał rację stronie powodowej, iż skoro przedmiotowe zaświadczenie należy traktować jako oświadczenie wiedzy, to nie może stanowić podstawy do zwolnienia poręczyciela z odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania.

W przedmiotowej sprawie interesy Syndyka reprezentowali adwokat Piotr Rezanko oraz aplikant radcowski Agnieszka Lewandowska.