Aktualności

Sukces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sporze z Samorządowym Kolegium Odwoławczym o legitymację do bycia stroną w sprawie

Prawnicy RESIST reprezentowali syndyka masy upadłości stowarzyszenia w sporze dotyczącym nałożenia na upadłego kary pieniężnej za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi pasa drogowego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało brak legitymacji po stronie syndyka do wniesienia odwołania i umorzyło postępowanie. Nałożona na upadłego kara wynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Choć stanowisko prawników RESIST od początku było spójne i opierało się na przedstawieniu słusznej interpretacji przepisów prawa podatkowego i prawa upadłościowego, dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił w pełni zapatrywania prezentowane przez pełnomocników syndyka, że nie można uznać za słuszne stanowiska, zgodnie z którym syndykowi masy upadłości nie przysługuje odwołanie od decyzji, w sytuacji kiedy decyzja jest skierowana do upadłego. Podobnie błędne oznaczenie strony nie może skutkować pozbawieniem możliwości wniesienia odwołania.

Z ramienia Kancelarii interesy Syndyka reprezentowali Piotr Staniec, Robert Rubacha i Martyna Jędraszka, Małgorzata Korzeniowska