Aktualności

Prawnicy RESIST z sukcesem reprezentowali spadkobiercę poręczyciela w sporach sądowych dotyczących spłaty ponad 46 mln kredytu otrzymanego przez spółkę w upadłości.

Eksperci z Praktyki Upadłościowej i Postępowań Spornych kancelarii RESIST z sukcesem reprezentowali spadkobiercę w sporze z bankiem oraz jego następcą prawnym dotyczącym spłaty 46 mln kredytu i udzielonych przez spółki powiązane z kredytobiorcą zabezpieczeń bankowych. Sprawa dotyczyła także zasad ustanawiania zabezpieczeń kredytu udzielonego jednemu podmiotowi przez inne osoby, a także sytuacji prawnej poręczycieli oraz wspólników spółek osobowych w sytuacji ogłoszonej upadłości kredytobiorcy.

Jedną z osi sporu między spadkobiercą poręczyciela z umowy kredytu a bankiem były zasady na jakich kredyt został udzielony oraz ważność ustanowionych zabezpieczeń bankowych. Przeprowadzone przez prawników RESIST badanie dokumentacji bankowej oraz kilkuletnia historia kontaktów banku z głównym kredytobiorcom wykazało, że bank uzyskał zabezpieczenie, które wobec dłużników rzeczowych jest bezskuteczne. Udzielane zabezpieczenia nie były powiązane bezpośrednio z udzielonym finansowaniem a stanowiły akt dodatkowego i nieodpłatnego zabezpieczenia. Ocena skuteczności udzielonych bankowi zabezpieczeń była kluczowa dla procesu negocjacji z bankiem a następnie z następcą prawnym banku co do sposobu i zakresu spłaty kredytu przez spadkobiercę.

Co istotne, a jednocześnie wyróżniające całą sprawę, zabezpieczenia bankowe zostały ubezskutecznione w drodze ogłoszenia upadłości jednej ze stron umowy kredytu. Upadłość stanowiła punkt zwrotny w trudnych sporach sądowych oraz rozmowach ugodowych z bankiem, zakończonych ostatecznie uznaniem czynności bankowych za bezskuteczne oraz zawarciem ugody z bankiem.

Klient po blisko czterech latach sporów zobowiązany został do spłaty kredytu jedynie w niewielkiej 1/10 części.

Powołana sprawa, a w szczególności orzeczenia sądu upadłościowego mają istotne znacznie dla kredytobiorców których kredytu są dobezpieczane w trakcie obowiązywania umów w sposób nieodpłatny na żądanie banków. Sąd w tej sprawie potwierdził pogląd prawny, prezentowany przez prawników RESIST, według jakich zasad można ustanawiać zabezpieczenie udzielanego kredytu w trakcie jego obowiązywania, oraz kiedy takie zabezpieczenia mogą okazać się bezskuteczne prawnie.

Z ramienia RESIST klientowi doradzali Oskar Sitek, Piotr Rezanko i Karolina Kosik.