Aktualności

Prawnicy RESIST doradzali w precedensowym sporze dotyczącym zabezpieczeń kredytu odnawialnego udzielonemu bankowi do kwoty 70 mln zł

Prawnicy RESIST doradzali syndykowi masy upadłości jednego z banków spółdzielczych w precedensowym sporze dotyczącym ważności i skuteczności zabezpieczeń kredytu odnawialnego udzielonemu bankowi do kwoty 70 mln zł oraz jego spłaty w drodze przeniesienia aktywów banku.

Strategicznym celem ugody było zakończenie kilkudziesięciu postępowań sądowych, których bank był stroną oraz uzyskanie realnego zwrotu środków pieniężnych do masy upadłości z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli. Ugodę osiągnięto po kilkumiesięcznych negocjacjach. Istotą sporu była ocena ważności ustanowionych przez bank spółdzielczy zabezpieczeń, w tym dokonanego przelewu wierzytelności, ustanowienia hipoteki i subintabulatu, oraz prawnej skuteczności dokonanych spłat. Jednym z elementów sporu był także ustalony w umowie kredytowej sposób uzyskiwania dostępu do środków pieniężnych w okresie poprzedzającym upadłość.

Wynegocjowana ugoda pozwoliła polubownie zakończyć konflikt, wszystkie postępowania sądowe oraz odzyskać dla masy upadłości wielomilionowe środki pieniężne. Na podstawie ugody majątek banku został także uwolniony od ustanowionych zabezpieczeń o wartości kilkudziesięciu mln zł.

Prawnicy z Praktyki Upadłościowej doradzali Syndykowi na etapie prowadzenia rozmów ugodowych, przygotowania treści porozumienia oraz uzyskiwania zgody Sędziego-komisarza na zawarcie ugody, znoszącej prawne relacje międzybankowe oraz kończący skomplikowany spór prawny.

Z ramienia Resist, Syndykowi doradzali: Oskar Sitek, Piotr Rezanko oraz Tomasz Romanowski i Piotr Kieloch