Aktualności

Znaczący wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Znaczący wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie wpływu przestępstwa popełnionego w związku z zawarciem umowy kredytu na ważność umowy kredytu oraz ustanowionych na jej podstawie zabezpieczeń.

Prawnicy RESIST z sukcesem reprezentowali jeden z podmiotów sektora bankowego w sporze, skoncentrowanym na zagadnieniu wpływu przestępstwa popełnionego w związku z zawarciem umowy kredytu na jej ważność. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w swoim wyroku z dnia 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt V ACa 230/19, przychylił się do argumentacji prezentowanej przez prawników RESIST dotyczącej braku wpływu faktu, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, przestępstwa popełnionego w związku z zawarciem umowy na jej ważność a także na ważność wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w związku z kredytem. W toku postępowania, pozwany odwołując się do licznych orzeczeń wydanych w podobnych sprawach kwestionował istnienie swojego zobowiązania dowodząc, że kredytobiorca przy zawarciu umowy kredytu popełnił przestępstwo, co powoduje sprzeczność umowy kredytu z prawem, a w konsekwencji nieważność takiej umowy oraz ustanowionych na jej podstawie zabezpieczeń.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ostatecznie przychylił się do argumentacji prawników RESIST i uznał, że nawet, jeśli druga strona kontraktu zawierając umowę działała z góry powzięty zamiarem popełnienia przestępstwa, a umowa stanowiła instrument przestępczego działania, to nie powoduje to jej nieważności. Wyrok Sądu Apelacyjnego ma istotne znaczenie w praktyce podobnych postępowań, pozostając w opozycji do części orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Z ramienia RESIST sprawę prowadzili Michał Dudziński oraz Tomasz Romanowski z Praktyki Postępowań spornych