Aktualności

Prawnicy RESIST z Praktyki Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego doradzali azjatyckiemu funduszowi private equity.

Prawnicy RESIST z Praktyki Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego doradzali jednemu z azjatyckich funduszy private equity przy zawieraniu umów o ustanowienie zabezpieczenia, zawieranych w wykonaniu umów inwestycyjnych.

Ustanowienie zabezpieczeń w postaci zastawów rejestrowych oraz hipotek było niecodzienne ponieważ dotyczyło wykonania zawieranych umów inwestycyjnych, których stroną był fundusz działający w nieznanej polskim regulacją formie zarejestrowanego trustu. Szczególnym akcentem doradztwa było rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk Klienta, w tym ryzyk prawnych, związanych z przygotowywanymi i negocjowanymi umowami.

Eksperci RESIST doradzali Klientowi m.in. przy analizie i dostosowaniu dokumentów transakcyjnych do polskich wymogów procesowych oraz ocenili następstwa prawne poszczególnie zawieranych umów na relacje inwestorskie oceniane z perspektywy polskiego porządku prawnego. Finalizując zawarte przez Klienta umowy prawnicy RESIST doradzali także na etapie reprezentacji trustu w toku postępowań przed krajowymi organami sądowymi i innymi osobami.

Z ramienia RESIST projektem kierował Oskar Sitek przy wsparciu Bartosza Łagowskiego i Magdaleny Zdanowskiej.