Prawo zamówień publicznych

Doświadczenie Kancelarii zdobyte w związku ze świadczoną pomocą prawną przedsiębiorców z branży farmaceutycznej i budowlanej, jak również wieloletnie doświadczenie z zakresu reprezentacji podmiotów z sektora publicznego (zamawiających) pozwala kompleksowo świadczyć usługi doradztwa na każdym etapie postępowania w sprawach zamówień publicznych, a w szczególności:

  • w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, w tym także postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych i dialogu konkurencyjnym oraz przygotowaniu lub opiniowaniu opracowanych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • doradztwa przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami przed przystąpieniem przez nich do przetargu
  • przygotowania ofert, przygotowania dokumentacji przetargowej, formułowania odpowiedzi na wezwania zamawiających lub zapytań
  • sporządzania i wnoszenia środków ochrony prawnej w postaci odwołań, jak również reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • doradztwa przy zawieraniu i wykonywaniu umów o zamówienia publiczne