Prawo korporacyjne

Kancelaria zapewnia bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych, które świadczone jest m.in. poprzez pomoc prawną przy tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych oraz fundacji i stowarzyszeń, bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, organizowanie i prowadzenie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, opracowywanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych, wymaganych prawem bądź zasadami ładu korporacyjnego, świadczenie pomocy prawnej przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, jak również opracowywanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami oraz przygotowywanie dokumentacji i reprezentowanie w ramach postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym